เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันนี้ - 22 มิถุนายน 2564 

 

สมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

อีเมล : graduate@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

 

หลักสูตรภาษาไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควันเสาร์) 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต 
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ภาควันเสาร์) 
- การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์)   

 

หลักสูตรสองภาษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาควันเสาร์) 
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (ภาควันเสาร์) 
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน-การบริหารจัดการออกแบบภายใน (ภาควันเสาร์) 
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ภาควันเสาร์) 
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Research Based)

 

International Programs
- Master's Program in Business Adminstration (Sat.)  
- Master's Program in Communication Arts (Sat.)  
- Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Research Based) 
- Master of Management Program in Business Innovation (Sat.)