มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 - 18 มิถุนายน 2562

 

City Campus

International Programs

- Master of Management Program in Business Innovation (Sat.)  

 

หลักสูตรภาษาไทย

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ภาควันเสาร์ - อาทิตย์)

 

Rangsit Campus

International Programs

- Master's Program in Business Adminstration (Sat.)
- Master's Program in Communication Arts (Research Based)
- Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Research Based)
 

หลักสูตรภาษาไทย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควันเสาร์)
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ภาควันเสาร์)
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาควันเสาร์)
- การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์)  

 

หลักสูตรสองภาษา


- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (ภาควันเสาร์)
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน-การบริหารจัดการออกแบบภายใน (ภาควันเสาร์)