กำหนดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาท่ี 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม - วันที่ 22 มิถุนายน 2566

 

สาขาที่เปิดรับ

International Programs
Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering M.ENG (ECE)(IP) Research-Based
Master’s Program in Business Administration (Sat.) MBA (EP) Sat.
Master of Management Program in Business Innovation (Sat.) MBI (IP) Sat.
Master’s Program in Communication Arts in Global Communication (Sat.) MCA-GC (IP) Sat.

 

หลักสูตรภาษาไทย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควันเสาร์) MBA (TP) Sat.
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ภาควันเสาร์) MCA-SC (TP) Sat.
การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์) MM (ENTRE-TP) Sat.
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรสองภาษา
นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ภาควันเสาร์) MCA (DiMC)(BP) Sat.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาควันเสาร์) MA (ITHM)(BP) Sat.
วิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (ภาคปกติ) MS (ITD) Day Research-Based
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรม (ภาควันเสาร์) M.Arch. (AR)(BP) Sat.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (ภาควันเสาร์) M.Arch. (IA)(BP) Sat.
สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกนวัตกรรมและการบริหารจัดการงานออกแบบ (ภาควันเสาร์) M.Arch. (INV)(BP) Sat.

 

สมัครได้ที่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทร : 02-407-3888 กด 1
อีเมล :
 admission@bu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate