เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สมัครได้ที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

อีเมล : graduate@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

 

หลักสูตรภาษาไทย
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควันเสาร์) ปิดรับสมัคร
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต ปิดรับสมัคร
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ภาควันเสาร์) ปิดรับสมัคร
- การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์) ปิดรับสมัคร

 

หลักสูตรสองภาษา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาควันเสาร์) ปิดรับสมัคร
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ภาควันเสาร์) ปิดรับสมัคร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการข้อมูล (Research Based) ปิดรับสมัคร

 

International Programs
- Master's Program in Business Adminstration (Sat.)  Application Closed.
- Master's Program in Communication Arts Program in Global Communication (Sat.)  Application Closed.
- Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Research Based) Application Closed.
- Master of Management Program in Business Innovation (Sat.)  Application Closed.