กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

รับสมัครนักศึกษาจำนวนจำกัด (หากเต็มแล้วปิดรับสมัครทันที)

Main Campus

International Programs

- Master's Program in Business Adminstration (Sat.)  
- Master's Program in Communication Arts (Sat.)  
- Master of Engineering in Electrical and Computer Engineering (Research Based) 
- Master of Management Program in Business Innovation (Sat.)  

 

หลักสูตรภาษาไทย

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาควันเสาร์) 
- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (ภาควันเสาร์) 
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ (ภาควันเสาร์) 
- การจัดการมหาบัณฑิตสาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ (ภาควันเสาร์)  

หลักสูตรสองภาษา
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน (ภาควันเสาร์) 
- สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน-การบริหารจัดการออกแบบภายใน (ภาควันเสาร์) 

 

City Campus

หลักสูตรภาษาไทย

- นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล (ภาควันเสาร์ - อาทิตย์)