ช่องทางการรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์) ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร

 1. กรอกใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ขอรับได้ที่สถานที่สมัคร หรือ ดาวน์โหลด ได้ที่นี่
 2. ยื่นใบสมัครฯ พร้อมสำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) จำนวน 2 ฉบับสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 3. บันทึกข้อมูลการสมัครและออกบัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก (ผู้สมัครดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก)

ติดต่อได้ที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา อาคาร A8 ชั้น 2 
9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120

โทร : 02-407-3888 กด 1

อีเมล : admission@bu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/bugraduate

 

สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ออนไลน์)

 1. กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่นี่
 2. เลือกหลักสูตรปริญญาโท อ่านกำหนดการและเงื่อนไขการสมัคร
 3. บันทึกข้อมูลการสมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
 4. เพื่อดูกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์จากบัตรสอบประจำตัวผู้คัดเลือก
 5. มาสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด โดยนำเอกสารประกอบการสมัครมาแสดงดังนี้
  • บัตรประจำตัวผู้สอบคัดเลือก
  • สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ (Transcript) 1 ฉบับ
  • กรณีเรียนหลักสูตรต่อเนื่อง ต้องนำสำเนาแสดงผลการศึกษาระดับ ปวส. มาด้วย
  • สำนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport สำหรับชาวต่างชาติ
  • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบประกาศนียบัตรการอบรมหรือสัมมนา
  • เพื่อใช้ในการขอยกเว้นการเรียน วิชาเสริมพื้นฐาน