มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ที่นี่

1) 2 copies of the official transcript

2) 1” x 1” photograph (3 photos)

3) A copy of ID / Passport

4) Letter (s) of recommendation on work experience (if any)

 

1. สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง

2. หากผู้สมัครขาดความรู้พื้นฐานในสาขาที่สมัครเข้าศึกษา คณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยอาจกำหนดให้เรียนวิชาเสริมพื้นฐานตามความจำเป็น และต้องสอบผ่านในวิชาดังกล่าวก่อนเริ่มการศึกษาวิชาในหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานดังกล่าวไม่นับหน่วยกิตรวมในหลักสูตรระดับปริญญาโท

 

สามารถสอบถามข้อมูลหรือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนต่อปริญญาโทได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

เลขที่ 119 ถนนพระราม 4 คลองเตย กทม. 10110

โทร. 02 407 3888 ext. 1611,1508, 1509, 1627  

ค้นหาหลักสูตร ปริญญาตรี