เอกการสมัครเข้าศึกษา

  1. เอกสารสมัครเข้าเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. รับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า เช่น สาขาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือ มีประสบการณ์การทำงาน ในหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษมายื่น เช่น TOEFL 550 (PBT) 213 (CTB)79 (IBT) หรือ IELTS 6.5 หรือผลการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่า ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ

  • กรณีที่ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้