เปิดรับนักศึกษาเทียบโอนต่างสถาบัน โดยผู้ที่สนใจสมัครจะต้องมีคุณสมัครดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีความประพฤติดี
 2. เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 3. ไม่เป็นผู้ที่ถูกคัดชื่อออกหรือถูกไล่ออกจากสถาบันอุดมศึกษาเดิม เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย
   

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สถาบันอุดมศึกษาเดิมออกให้เป็นทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ของสถาบันอุดมศึกษาเดิม
 3. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 5. สำเนาทะเบียนบ้าน
 6. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเดิม จำนวน 2 ท่าน
 7. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท
   

นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้จบ ปวส.

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง สามารถเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาที่จบ ปวส. (รบ.1 ) จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description) ระดับ ปวส.
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1,000 บาท

นักศึกษาเทียบโอนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000 บาท
   

 

นักศึกษาเทียบโอนปริญญาตรีที่สอง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว และประสงค์จะเรียนในต่างคณะวิชาเป็นปริญญาตรีที่สอง

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับทางการ จำนวน 2 ฉบับ
 2. รายละเอียดประจำวิชา (Course Description)
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน
 5. ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาและเทียบโอนหน่วยกิต 2,000 บาท