ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 3 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 

 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครชาวต่างชาติ

- ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามที่แต่ละหลักสูตรระบุ เช่นเดียวกับผู้สมัครชาวไทย

- ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยระดับ I  (เทียบเท่า CU TFL)

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 

 

 

กรณีนักศึกษาจาก BU China (iGET)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกโดยสำนักงาน BU China ต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาไทยระดับ I (เทียบเท่า CU TFL) และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อตามที่แต่ละหลักสูตรระบุ เช่นเดียวกับผู้สมัครชาวไทย

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต