มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา 

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษา หรือเทียบเท่าจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 2 ฉบับ
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  4. สำเนาผลคะแนนสอบ O-Net คะแนนสอบ GAT/PAT (เฉพาะผู้สมัครในโครงการคัดเลือก Admission GAT/PAT)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรองรับวิทยฐานะ หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรอนุปริญญา (ปวส. หรือ อ.ศศ. หรือเทียบเท่า) จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และต้องสำเร็จการศึกษาที่ตรงกับสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดสอน หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องการศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต