D.O.T. Project 2022 เปิดประตูสู่นักการตลาดยุคดิจิทัล


2022-09-27   506 อ่านแล้ว

 

        คณะบริหารธุรกิจ และคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ D.O.T. Project 2022 กิจกรรมประกวดแผนการตลาดดิจิทัลและการผลิตสื่อดิจิทัล แจกโจทย์ธุรกิจจริงผ่าน 2 สินค้าและบริการ ได้แก่ เครื่องดื่มชาเขียวโออิชิ/โออิชิคลับ และเครื่องดื่ม EST Cola ให้นักศึกษาลงมือทำจริง โดยมี คุณสุภรณ์  เด่นไพศาล ผู้อำนวยการสำนักการตลาด สายธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ประเทศไทย (Thai Drinks) คุณสมเกียรติ  ครุฑดำรงชัย  Brand Manager Oishi Green Tea และคุณวีรญา  ตรีจินดาหรา Senior Brand Manager เครื่องดื่ม EST Cola ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และให้คำปรึกษาการทำแผนการตลาดดิจิทัลบนโลกธุรกิจจริงผ่านกิจกรรม Workshop ตลอดเทอมการศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากประสบการณ์ตรงของผู้เชี่ยวชาญ สำหรับนักศึกษาที่ร่วมโครงการชนะประกวดแผนการตลาดดิจิทัลจะได้รับทุนการศึกษา

 

 

        ตลอดโครงการนักศึกษาได้รับการดูแลจากทีมอาจารย์ ผศ.ดร.ศศิประภา  พันธนาเสวี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ณัฐวรรธน์  ศรีสุข ผู้อำนวยการหลักสูตรการตลาดดิจิทัล อาจารย์ธาม  ตัณฑ์จยะ และอาจารย์ภัณฑิยา  โภคาพาณิชย์