BUI x The Okura Prestige Bangkok ให้เด็ก BU เช็กอินประสบการณ์ระดับสากล


2022-06-23   307 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok

        โดยมี ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ ร่วมกับ Mr. Niek  Hammer ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม The Okura Prestige Bangkok เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และมี ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ รองคณบดีหลักสูตรนานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร และคุณปฐมพงศ์  เหลืองวิทิตกูล ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

        ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เปิดประสบการณ์ในระดับสากลผ่านความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เช่น การมอบโจทย์การบริหารจัดการโรงแรม การจัดฝึกอบรมปฏิบัติการ การฝึกงาน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานจริงในอนาคต ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok