BUI ผนึกกำลัง BUHTM X MARRIOTT สร้างประสบการณ์เอ็กคลูซีฟให้เด็ก BU ระดับสากล


2022-04-01   393 อ่านแล้ว

 

           หลักสูตรนานาชาติ และคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการกับโรงแรม Bangkok Marriot Marquis Queen’s Park โดยมี ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ และ อ.เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมกับ คุณณัฐภาณี  จริตไทย ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคลากร โรงแรม Bangkok Marriot Marquis Queen’s Park เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพได้เปิดประสบการณ์ในระดับสากลผ่านความร่วมมือในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การมอบโจทย์การบริหารจัดการโรงแรม การจัดฝึกอบรม workshop การฝึกงาน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานจริงในอนาคต