การเรียนรู้ที่ยั่งยืน = การลงมือทำพร้อม ๆ ไปกับการทำให้สังคมดีขึ้น


2022-02-04   433 อ่านแล้ว

 

        หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ผศ.ดร.ปฐมา  สตะเวทิน ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ฤทธิรงค์  จุฑาพฤฒิกร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) จัดกิจกรรม The Ex-Prisoners' Lives ให้นักศึกษาได้ผลิตบทภาพยนตร์เพื่อให้ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนให้สังคมเปิดโอกาสให้กับอดีตผู้ต้องโทษ โดยผ่านการเรียนการสอนแบบ Project-Based Learning การเรียนรู้จากการลงมือทำ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น และความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มที่ เพื่อหล่อหลอมผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตที่ถึงพร้อมด้วยอาวุธทางความรู้ และประสบการณ์ในการทำงาน และการใช้ชีวิตในอนาคต และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดีขึ้น

 

 

        ทั้งนี้ทางโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Orientation ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ที่ผ่าน และมีกำหนดจัด Boothcamp เพื่อให้ความรู้ด้านประสบการณ์ และเทรนด์นักศึกษาตั้งแต่วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ - 2 เมษายน 2565 โดยจะดำเนินการเก็บรวบรวมความสนุกผ่านเนื้อหามาให้ติดตามต่อไป