The Stock Master University 2021 @BU


2021-12-17   364 อ่านแล้ว

 

      สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ The Stock Master University 2021 @BU โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการเงิน การลงทุน โดยจัดขึ้นในรูปแบบ Online โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 ท่านในวงการการเงินมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ และทุกๆ สัปดาห์มีการจัดแข่งขันการซื้อขายหุ้นจนได้นักศึกษาที่เป็นผู้ชนะเลิศของโครงการ

 

รางวัลชนะเลิศ โครงการ The Stock Master University 2021 @BU

นางสาวเวนิตา  อุดมสุข นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โครงการ The Stock Master University 2021 @BU

นางสาววริศรา  สอนทัด นักศึกษาสาขาวิชาการเงิน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 โครงการ The Stock Master University 2021 @BU

นายพิชยะ  พานิชพันธุ์ นักศึกษาสาขาวางแผนการเงินและการลงทุน