เด็กบัญชี BU เรียนกับ Big4 บริษัทตรวจบัญชีระดับโลก


2021-09-21   241 อ่านแล้ว

 

เรียนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพด้านวิชาชีพบัญชี และอัปสกิลความเป็นนักบัญชียุคใหม่ที่เข้าใจธุรกิจให้กับนักศึกษา นอกจากนี้ทางคณะยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำของประเทศ โดยจะได้เรียนกับทีมอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มี Professional Skills ถึงในห้องเรียน อย่างเช่นบริษัทในกลุ่ม BIG 4 สำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก เพื่อติดอาวุธให้กับเด็กบัญชี ม.กรุงเทพ และได้โอกาสมากกว่าใคร จะมีความน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลย

 

 

 

 

มีพันธมิตรจากองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมากมายและหลากหลายประเภทธุรกิจ ที่จะร่วมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา หนึ่งในนั้น คือ Deloitte และ KPMG ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก หรือที่เรียกกันว่า BIG 4 มาเป็นอาจารย์พิเศษร่วมสอน เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ และยังสามารถสร้างคอนเนคชั่นได้ในระหว่างศึกษาอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

สำหรับวิชาน่าสนใจของการเรียนบัญชี ม.กรุงเทพ ที่สอนโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจาก Deloitte หนึ่งใน BIG 4 เช่น

กลุ่มวิชาการสอบบัญชี (Auditing) ที่เรียนครอบคลุมทุกด้านของงานสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีภาษีอากร รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลในยุคดิจิทัล และแนวคิดเกี่ยวกับการใช้ Data Analytics ในงานสอบบัญชี เป็นต้น

กลุ่มวิชาการบัญชีการเงิน เช่น
- รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ (Financial Reporting and Analysis) เรียนรู้การวัดและเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม การรายงานการเงินและการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี การวิเคราะห์งบกระแสเงินสด การวิเคราะห์งบการเงินรวม โดยเน้นการใช้กรณีศึกษาและเหตุการณ์จริง เป็นต้น โดยการเรียนการสอนมุ่งเน้นทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสอบบัญชีกับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ

- สัมมนาบัญชีการเงิน (Seminar in Financial Accounting) ผู้เรียนจะได้รับการบ่มเพาะ Professional Skills การฝึกอภิปรายและวิเคราะห์ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับบัญชีการเงิน อาทิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การประเมินมูลค่าธุรกิจ ปัญหาพิเศษเกี่ยวกับบัญชีการเงิน และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยใช้กรณีศึกษา ที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจ

 

 

 

 

 

 

สร้างโอกาสได้ฝึกปฏิบัติจริงตั้งแต่ยังเรียนกับบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ระดับโลก อย่าง BIG 4 ได้แก่ Deloitte, EY KPMG และ PwC และบริษัทชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อฝึกประสบการณ์และเก็บชั่วโมงการฝึกงานในขณะเรียน และต่อยอดไปสู่การทำงานและการสอบเพื่อเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant : CPA) เมื่อสำเร็จการศึกษาได้ด้วย