3 ขั้นตอนการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน #DEK64


2021-04-27   6297 อ่านแล้ว

 

รู้หรือไม่! ว่า #DEK64 สามารถขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้แล้วนะ! สำหรับน้องๆ ที่กำลังจะสมัครเรียนที่ ม.กรุงเทพ ปีการศึกษา 2564 ไม่ว่าจะคณะ/สาขาไหน ก็สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/1 ได้ น้องๆ คนไหนที่กำลังสนใจ หาที่เรียนที่ตรงใจ อย่าลังเลค่ะ เพียง 3 ขั้นตอนง่าย ๆ ก็สามารถขอผ่อนชำระ และมาเป็นครอบครัวม.กรุงเทพกันได้ ติดตามเลย

 

 

 

น้องๆ #DEK64 ที่สนใจเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่ว่าจะคณะ/สาขาไหน ก็สามารถสมัครและทำเรื่องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้

เริ่มต้นด้วยขั้นตอนแรกคือ

 • การสมัครเรียนผ่านทางออนไลน์ได้ที่ https://admissiononline.bu.ac.th/Admission/login 
 • เมื่อดำเนินการสมัครเสร็จ เลือกพิมพ์ใบชำระเงิน >> ชำระเงินผ่านธนาคารหรือตัวแทนชำระเงิน น้องๆ จะได้ไฟล์ “ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเช้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กค.021” ให้น้องๆ ดาวน์โหลดเก็บไว้ เพื่อใช้ประกอบการกรอกแบบฟอร์มขอผ่อนชำระในขั้นตอนถัดไปนะคะ

สามารถดูข้อมูลของคณะ/สาขาต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่นี่เลยค่ะ คลิก

 

 

 

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมไฟล์เอกสารประกอบการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ซึ่งสามารถเตรียมเป็นไฟล์ได้ 3 แบบคือ JPG, PNG หรือ PDF ได้ตามสะดวก โดยแบ่งผู้สมัครเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ

1. ผู้สมัครใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปี กรณีผู้สมัครใหม่ในภาคการศึกษาที่ 1/1 ปีการศึกษา 2564 ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องให้ผู้อุปการะ ซึ่งหมายถึง บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะเลี้ยงดูนักศึกษาในความเป็นจริง เป็นผู้ทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
โดยผู้สมัครใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปี จะต้องเตรียมไฟล์เอกสารทั้งของตนเอง และของผู้อุปการะดังนี้ ต้องรับรองสำเนาถูกต้องด้วยนะคะ

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ของตนเอง (เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้อุปการะ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะ
 • ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กค.021 (ที่ได้จากการสมัครในขั้นตอนแรก)

 

2. ผู้สมัครใหม่อายุ 20 ปีขึ้นไป กรณีนี้ คือเมื่อผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/1 ปีการศึกษา 2564 มีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จะถือว่าผู้สมัครมีรายได้และเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง

โดยผู้สมัครใหม่อายุ 20 ปี ขึ้นไป จะต้องเตรียมไฟล์เอกสารทั้งของตนเอง และของผู้อุปการะดังนี้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ของตนเอง (เกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไป)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 • ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กค.021 (ที่ได้จากการสมัครในขั้นตอนแรก)
 • เอกสารยินยอมจากผู้อุปการะให้ขอผ่อนชำระ*

* โดยผู้อุปการะเขียนข้อความดังนี้ ลงบนสำเนาบัตรประชาชนของผู้อุปการะ

" ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว ................ เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ) ............... เป็นผู้ปกครอง/ผู้อุปการะของนักศึกษา โดยมีความเกี่ยวพันเป็น .................. ของ นาย/นาง/นางสาว ......................... ขอรับรองว่านักศึกษาและ/หรือครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด (COVID-19) จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำหรับภาคเรียนที่ 1/1 ปีการศึกษา 2564 และข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมแก่นักศึกษาเพื่อเข้าทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ดังกล่าว โดยจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด "

 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อน้องๆ ผู้สมัครใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปี สมัครเรียนและเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปที่นี่ คลิก 
เพื่อกรอกข้อมูลการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน จึงจะสามารถดำเนินการจนเสร็จสิ้นได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลชี้แจงการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และจำเป็นต้องใส่อีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้ ด้วยนะคะ

2. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร แนบเอกสาร 3 ชิ้นคือ สำเนาปพ.1 สำเนาบัตรประชาชนของ ผู้สมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ทุกชิ้นต้องรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อแนบเสร็จ ต้องเลือกคณะที่ตัวเองได้สมัครทางออนไลน์ไปด้วยนะคะ
ก่อนไปส่วนถัดไป หากน้องๆ เป็นผู้สมัครใหม่อายุต่ำกว่า 20 ปี กดเลือก “ผู้อุปการะ” แล้วกดถัดไปค่ะ

3. เมื่อกดเลือก “ผู้อุปการะ”แล้ว จะต้องใส่ข้อมูลของผู้อุปการะและแนบไฟล์เอกสาร 2 ชิ้นคือ สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้อุปการะ #พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วกดถัดไปค่ะ

4. แนบไฟล์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กค.021 ที่ได้จากการสมัครในขั้นตอนแรก จากนั้น อ่านเงื่อนไขต่างๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บ หากยินยอมแล้วสามารถกดส่งข้อมูลได้เลยค่ะ

 

----------

 

สำหรับน้องๆ ผู้สมัครใหม่อายุ 20 ปีขึ้นไป สมัครเรียนและเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าไปที่นี่ คลิก เพื่อกรอกข้อมูลการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนได้ โดยจำเป็นต้องกรอกข้อมูลในทุกช่องที่มีเครื่องหมายดอกจัน จึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อมูลชี้แจงการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน และจำเป็นต้องใส่อีเมลที่สามารถติดต่อกลับได้ด้วยนะคะ

2. กรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร แนบเอกสาร 3 ชิ้นคือ สำเนาปพ.1 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง เมื่อแนบเสร็จ ต้องเลือกคณะที่ตัวเองได้สมัครทางออนไลน์ไปด้วยนะคะ
ก่อนไปส่วนถัดไป สำหรับน้องๆ ที่เป็นผู้สมัครใหม่อายุ20ปีขึ้นไป กดเลือก “ผู้สมัครใหม่” แล้วกดถัดไปค่ะ

3. เมื่อกดเลือก “ผู้สมัครใหม่”แล้ว จะต้องใส่ข้อมูลของตนเองในฐานะผู้สมัคร รวมถึงแสดงการยินยอมจากผู้อุปการะ ด้วยการแนบไฟล์เอกสารยินยอมจากผู้อุปการะให้ขอผ่อนชำระ (ที่ได้ระบุข้อความตามในแบบฟอร์ม) เลือกยินยอมแล้วกดถัดไปได้เลยค่ะ

4. แนบไฟล์ใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือ กค.021 ที่ได้จากการสมัครในขั้นตอนแรก จากนั้น อ่านเงื่อนไขต่างๆ ที่แสดงบนหน้าเว็บ หากยินยอมแล้วสามารถกดส่งข้อมูลได้เลยค่ะ

เมื่อกดส่งข้อมูลแล้ว น้องๆ ก็สามารถรอการตอบกลับของฝ่ายรับสมัครนักศึกษาได้เลยค่ะ ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 1-2 วันทำการ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เลยที่ 02-407-3888 ต่อ 2411-2417 ค่ะ

 

ดูรายละเอียดกำหนดการและอื่นๆ ได้ที่ คลิก