การร่วมมือของคณะวิศวกรรมฯ และ SPVi สร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสู่เวทีสากล


2023-09-21   503 อ่านแล้ว

 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามสัญญาความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี ผลักดันให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ศึกษาการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษาสวิฟท์ (Swift) ภาษาในการเขียนแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ i0S ของ Apple โดยมี ผศ.ดร.วิศาล  ฟัฒน์ชู คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ปกรณ์  ยุบลโกศล รองคณบดีคณะวิศวกรรรมศาสตร์ และคุณไตรสรณ์  วรญาณโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน) คุณชัชจ์  ลมเชย Apple Professional Learning Provider เป็นผู้แทนลงนามในครั้งนี้ โดยทาง บริษัท SPVi สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ใช้ในการเรียนรู้และการฝึกหัดการเขียนภาษา Swift พร้อมจัดอบรมการเขียนแอปพลิเคชันด้วยภาษา Swift และเครื่องมือ Xcode ให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

 

 

        นอกจากเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาษา Swift แล้ว ทางบริษัท เอส พี วี ไอ ยังผลักดันและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสู่เวทีสากลอีกด้วย