ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566


2023-09-07   394 อ่านแล้ว

 

        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีการศึกษา 2566 โดยช่วงเริ่มต้นผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยและนักศึกษาใหม่ทุกคนร่วมยืนแสดงความไว้อาลัยแด่ อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

        ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และ ผศ.ดร.ศศิประภา  พันธนาเสวี คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย บรรยายถึงเกี่ยวกับทิศทางของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆ และเตรียมความพร้อมในการการเรียนระดับที่สูงขึ้น นอกจากนั้นยังจัดให้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาใหม่

 

 

        การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Empowering the Next Generation of Leaders” โดยได้รับเกียรติจาก คุณพงศ์ระพี  เจนจรัตน์ Chief Technology Officer, Wisesight (Thailand) Co., Ltd. สำหรับปริญญาโท หลักสูตร MBA-TP, MCA-SC, LL.M., M.Arch (IA), MA.ITHM และ MS.ITD.

 

 

        การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Tik Tok (Has It Worked? Will It Fail?)” โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Panu  Boonsombat, Property Development & Investment Consultant สำหรับปริญญาโท MBA หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

 

        และการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Global Citizenship and Sustainability” โดยได้รับเกียรติจาก Miss Salinla  Seehaphan, Corporate Affairs Director, Nestle Thailand สำหรับปริญญาโท MCA-GC หลักสูตรนานาชาติ

 

 

        อีกหนึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ คือการแนะนำให้นักศึกษาใหม่รู้จักกับผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร การเรียนการสอน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรและข้อสงสัยต่างๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใหม่ได้ทำความรู้จักพูดคุยกับเพื่อนๆผ่านเกมส์และกิจกรรมของหลักสูตร เป็นการสร้างความคุ้นเคยและการเริ่มต้นที่ดีสำหรับชีวิตการเรียนระดับปริญญาโท