RD go Campus เสริมสกิลภาษีตามมาตรฐานวิชาชีพบัญชี


2023-08-25   168 อ่านแล้ว

 

        คณะบัญชี ร่วมกับ กรมสรรพากร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สรรพากรสอนภาษีที่มหา’ลัย (RD go Campus)” รุ่น 9 โดยมี วิทยากรทางกรมสรรพากรมาให้ความรู้กับนักศึกษชั้นปีที่ 3 และ 4 ตลอดระยะเวลา 3 วัน ในหัวข้อ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ทุกคนต้องรู้, ทำธุรกิจอย่างไร ไม่ให้มีภาษีย้อนหลัง, อยากเป็นเจ้าของกิจการต้องรู้ภาษีเงินได้นิติบุคคล, รับมืออย่างไร เมื่อรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท, ตัวช่วยจัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่าย, บทบาทนักบัญชีภาษีอากรในยุคดิจิทัล และรู้จักกรมสรรพากรกับภารกิจเพื่อความสุขของคนไทย เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่จำเป็นต่อการปฏิบัติเพื่อเป็นทักษะประกอบวิชาชีพบัญชีในธุรกิจตามมาตรฐานของวิชาชีพบัญชี

 

 

        พร้อมได้รับเกียรติจากคุณกิตติพล  สิงห์ทน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนเลขานุการกรม กรมสรรพากร เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ผ่านการอบรม ณ ห้อง The Banquet A5-501