ศิษย์เก่า

ศุภชัย บัญญัติศิวพงศ์
Design Director
Mass Studio

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณมาร์ค เจริญวงศ์
อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด

คณะนิติศาสตร์

คุณอุษา งามศิริ
Senior Manager
บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
คุณศรัณย์ พินิจสอน
Assistant Executive Housekeeper
Hotel Muse Bangkok
คุณภูวนิตย์ ผลดี

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

คุณรัฐวิช จิตสุจริตวงศ์
หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา 2

คณะนิติศาสตร์

คุณอลงกรณ์ วีระนนท์
Chief Financial Officer
Aim Star Network Co., Ltd.
ยุพดี สุวิสิทธิ์
Senior Interior Design
SuperMachine Ltd.