ศิษย์เก่า

คุณปฐม ศรีอรุณทิพย์
Mobile Developer, Programmer
Freelance

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณเรืองฤทธิ์ สันติสุข
Director, Lighting Designer

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณขนิษฐา ขวัญอยู่
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์
คุณณธัชพงศ์ อิสี
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท มิสเตอร์ทราเวลแอนด์เทเลมีเดีย จำกัด
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
Jindatheme

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณทรงพล จั่นลา
Art Director Advisor, Producer, Director
A Day studio

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ศิลปากร สุขสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ
MindCon Ltd.
คุณนุสรณ์ เนตรนวลศรี
ผู้อำนวยการอาวุโส
บริษัทหลักทรัพย์จัดการลงทุนบัวหลวง จำกัด