ศิษย์เก่า

คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณอานนท์ ทรัพย์มูล
mobile developer
คุณดรัลรัตน์ ทองเจือ
Client Service Director
Communication One Co.,Ltd
ฐาปนา คูสิริ
Design Director
PACMAN Studio

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณญาณกร อภิราชกมล
Managing Director
บริษัท CREATE INTELLIGENCE จำกัด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณกรพัฒน์ พุ่มพึ่งพุฒ
Graphic Design (Web& Mobile App.)
บริษัท Avalant จำกัด
คุณพงศพัฒน์ จิตต์กุศล
Art Director (Illustration Department)
Chiptue, Tokyo Japan