ศิษย์เก่า

คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณอานนท์ ทรัพย์มูล
mobile developer

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณดรัลรัตน์ ทองเจือ
Client Service Director
Communication One Co.,Ltd
ฐาปนา คูสิริ
Design Director
PACMAN Studio
คุณญาณกร อภิราชกมล
Managing Director
บริษัท CREATE INTELLIGENCE จำกัด

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณกรพัฒน์ พุ่มพึ่งพุฒ
Graphic Design (Web& Mobile App.)
บริษัท Avalant จำกัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณพงศพัฒน์ จิตต์กุศล
Art Director (Illustration Department)
Chiptue, Tokyo Japan
คุณปฐม ศรีอรุณทิพย์
Mobile Developer, Programmer
Freelance