ศิษย์เก่า

คุณริตนันท์ จิญกาญจน์
Lead Host Rooms
Hyatt Place Bangkok Sukhumvit

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณสุรกาจ นิธิตานันท์
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณกนกนุช ศิลปวิศวกุล
หนึ่งในผู้ก่อตั้ง
แพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ
คุณภูมิ บุญวุฒิกุล
Senior Account Sales Manager
JW Marriott Hotel

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณอภิชาติ ตรีตรุยานนท์
นักออกแบบอิสระ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณกรกนก ไชยะเดชะ
กรรมการบริหารและผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
หจก.กิจทวีสิน (แซเยี้ยง) 1979 จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง
คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์
ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย