ศิษย์เก่า

คุณศุภมาศ ปิ่นทอง
เจ้าหน้าที่การตลาดรถเพื่อการ พาณิชย์
บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ส(ประเทศ ไทย) จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณพงศกร เจียรสาธิต
ผู้สื่อข่าว, DJ
รายการสีสันบันเทิง

คณะนิเทศศาสตร์

คุณจุฑามาศ นวลฉวี
Airport ambassador
สนามบินสุวรรณภูมิ
คุณวุฒินันท์ จุลเหลา
Passenger service agent
บริษัท Bangkok flight service
คุณพิสิฐ จิตรเสรีคำนวณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย ไลอ้อนแอร์

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณจารุวรรณ จูเกษม
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบิน Oman Air

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณปวภณ ธรรมสิทธิ์โสภณ
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
สายการบินไทย
คุณขัตติยะ สามาลา
พนักงานภาคพื้น
สายการบินนกแอร์