ศิษย์เก่า

อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณสุรศักดิ์ ป้องศร
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
CEO & Founder
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)
คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก

คณะนิติศาสตร์

คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ยุทธนา จันทร์ผ่อง
Managing Director
Cancu Studio