ศิษย์เก่า

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คุณสุรศักดิ์ ป้องศร
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์
อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
CEO & Founder
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)
คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะนิติศาสตร์

คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย