ศิษย์เก่า

ยุพดี สุวิสิทธิ์
Senior Interior Design
SuperMachine Ltd.

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณแก้วตา แก้วมาลี
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

คณะนิติศาสตร์

คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน