ศิษย์เก่า

คุณชานนท์ ยิ่งยง

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คณะบัญชี

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์อัฏฐิภา จุลพิสิฐ
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คุณสุรศักดิ์ ป้องศร
ผู้กำกับและเขียนบทภาพยนตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
CEO & Founder
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณอนุสรณ์ สร้อยสงิม
ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์
คุณไปยดา หาญชัยสุขสกุล
ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย