ศิษย์เก่า

คุณพรชัย เวชากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot
คุณบัณฑิต ทองดี
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
บริษัท บาแรมยู จำกัด
Farida Waller
Actress

หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คณะบัญชี

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด