ศิษย์เก่า

คุณธาดา เศรษฐบุตร
บรรณาธิการข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล
บรรณาธิการสำนักพิมพ์
polkadot

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณบัณฑิต ทองดี
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
บริษัท บาแรมยู จำกัด
Farida Waller
Actress
คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

คณะบัญชี

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี
คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณเขมสรณ์ หนูขาว
ผู้ประกาศข่าว
อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด