ศิษย์เก่า

คุณเอนก จงเสถียร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

คณะบริหารธุรกิจ

คุณพรทวีศักดิ์ ริมสกุล
ศิลปิน

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คุณดนัย ดีโรจนวงศ์
กรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
คุณสุกัญญา ฮิวล์
กรรมการผู้จัดการ
Accounting Plus Company Limited
คุณคงกะพัน แสงสุริยะ
นักร้อง นักแสดง ผู้ดำเนินรายการบางอ้อ

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณเอกสิทธิ์ ศักดิ์ธนาคร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ธนชาตโบรกเกอร์ จำกัด

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คุณพรชัย เวชากร
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูโรเปี้ยนสแนคฟู้ด จำกัด
คุณวิวัฒน์ สรรพคุณ
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ