ศิษย์เก่า

คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท มันเดย์ จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณตรง ตันติเวชกุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท วาย แอนด์ อาร์ (ไทยแลนด์)

คณะนิเทศศาสตร์

คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด
คุณทวินันท์ คงคราญ
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณฐาณิยา พงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ TNN 2-True Visions

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสุหฤท สยามวาลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณศศินา วิมุตตานนท์
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7