มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศิษย์เก่า

คุณวิบูลย์ ลีภักดิ์ปรีดา
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท มันเดย์ จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณตรง ตันติเวชกุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท วาย แอนด์ อาร์ (ไทยแลนด์)

คณะนิเทศศาสตร์

คุณธีรศักดิ์ ธนพัฒนากุล
ประธานบริหารฝ่ายสร้างสรรค์
บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด
คุณทวินันท์ คงคราญ
ผู้ประกาศข่าว
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
คุณฐาณิยา พงษ์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์
สถานีโทรทัศน์ TNN 2-True Visions

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสุหฤท สยามวาลา
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

คุณสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสและรักษาการผู้จัดการฝ่ายข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7
คุณศศินา วิมุตตานนท์
ผู้ประกาศข่าว
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7