ศิษย์เก่า

คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Nattaraht-Maurice Legrand
นักแสดง