ศิษย์เก่า

คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร
Nattaraht-Maurice Legrand
นักแสดง