ศิษย์เก่า

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต
คุณศุภฤกษ์ หนูเจริญ
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อำนวยการ
บริษัท ดิจิเดย์ จำกัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณเอกลักษณ์ เพียรพนาเวช
นักออกแบบตัวอักษร

คณะศิลปกรรมศาสตร์

Nattaraht-Maurice Legrand
นักแสดง