ศิษย์เก่า

คุณปริญญา เลิศอุปถัมภ์
ผู้ดูแลการผลิต

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล
WPP Group
คุณแอน ทองประสม
นักแสดง และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท โชว์ รีล โปรดักชั่น จำกัด
คุณศักดินา วินทุพราหมณกุล
หัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านซอฟต์แวร์
เอชซีแอล อเมริกา SOFTWARE TECHNICAL LEAD, HCL AMERICA INC.

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ดร.ธนู กุลชล
ประธานกรรมการ
บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน)

คณะบริหารธุรกิจ

คุณก่อเขต จันทเลิศลักษณ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักข่าว
สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส
อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด