ศิษย์เก่า

คุณบัณฑิต ทองดี
ผู้กำกับและโปรดิวเซอร์
บริษัท บาแรมยู จำกัด

คณะนิเทศศาสตร์

Farida Waller
Actress

หลักสูตรนานาชาติ

คุณสมฤดี ชัยมงคล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
รุ่งเรือง สุวรรณนพคุณ
Design Director
PACMAN Studio
อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะบัญชี

คุณรฐา โพธิ์งาม
นักร้องและนักแสดง

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

คุณปิยพงศ์ เปรมวรานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย ห้องปฏิบัติการยานยนต์
หน่วยวิจัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
คุณนุวีร์ เลิศบรรณพงษ์
ประธานอำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์และนวัตกรรมด้านดิจิตอล
WPP Group