ศิษย์เก่า

Kemisa Boonyakiate
Managing Director

หลักสูตรนานาชาติ

คุณชุติภา วงษ์เจริญ
เจ้าของธุรกิจ
วงษ์พาณิชย์

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
คุณภานุพัฒน์ โมงขุนทด
เจ้าของธุรกิจ
ตองเอฟาร์ม
อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะบัญชี

เกียรติศักดิ์ คำวงษา
เจ้าของธุรกิจ
BlueGlod Coffee กาแฟชะมดระบบฟาร์มเปิด

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ