ศิษย์เก่า

นวพร ประยุกตินิวัฒน์
เจ้าของธุรกิจออแกไนเซอร์

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

คุณนันทนา พูลกิจวัฒนา
เจ้าของธุรกิจ
ร้านฟอร์จูน

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

Kemisa Boonyakiate
Managing Director
คุณชุติภา วงษ์เจริญ
เจ้าของธุรกิจ
วงษ์พาณิชย์
อาจารย์ ดร. เกียรตินิยม คุณติสุข
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คณะบัญชี

คุณภานุพัฒน์ โมงขุนทด
เจ้าของธุรกิจ
ตองเอฟาร์ม

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

อภิพัฒน์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล
CEO & Founder
สกายบ๊อกซ์ (SKYBOX)
อาจารย์ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ
หุ้นส่วนบริษัทสอบบัญชี
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด