ศิษย์เก่า

คุณเกศสุดา ลูกทอง
ศิลปิน, ผู้ช่วยศิลปิน, เจ้าของบริษัท
@5 Studio Thailand

คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปรินทร์ อาจาริยะ
Owner
STUDIO MKP

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ชารีฟ ลอนา
Founder
Studio AOK
คุณจิรายุ ลิ่มจินดา
กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร
Jindatheme
คุณจิระ ชนะบริบรูณ์ชัย
เจ้าของกิจการ
.ONCE แบรนด์เสื้อที่คำนึงถึงผู้พิการทางสายตา

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

ปชารัฐ ศักดาอดิศัย
Owner
MD INTERIOR MOBZ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณอรวรา จารุวัฒน์
เจ้าของธุรกิจ
บริษัทเพชรธาราจำกัด
คุณกิตติยา ชัยยะ
เจ้าของธุรกิจ
บริษัทควายทอง เออีซี จำกัด