กีฬา


“ร่างกายที่แข็งแรง ช่วยให้เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และมีความสุขมากขึ้น”

เริ่มต้นความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะการเป็นเจ้าของกิจการ ด้วยการมีสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับทุกการเรียนรู้ด้วยการเล่นกีฬาในสนามกีฬาก้างขวางได้มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพที่ดี ช่วยให้นักศึกษาใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข สำนักกีฬาจึงจัดบริการด้านกีฬา 2 ด้าน คือ กีฬาเพื่อสุขภาพ และกีฬาเพื่อการแข่งขัน

เวลาเปิดให้บริการสนามกีฬา

วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.


กีฬาเพื่อสุขภาพ

โอกาสที่คุณจะได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดความสามารถให้โดดเด่นกว่าใครในพื้นที่ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจ เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามความถนัด พัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมการทำงานหรือการทำธุรกิจในอนาคต
กีฬาเพื่อการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยจัดให้มีโครงการและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและออกกำลังกาย ด้วยการสอนทักษะกีฬา กฎระเบียบ กติกา การให้ความรู้กีฬา สุขภาพและหลักการออกกำลังกายที่ถูกต้อง การใช้พื้นที่สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

ติดต่อแผนกกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

Main Campus
สำนักกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา (อาคาร A6) โทร 02 407 3888 ต่อ 2573,2574
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์กีฬาในร่ม และสนามกีฬาต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการออกกำลังกายอย่างครบครัน พร้อมบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้บริการ และให้คำแนะนำ