.
  วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 :ตุลาคม - ธันวาคม 2550  
Executive Interview :
 
 • ศิริวัฒน์  วรเวทวุฒิคุณ
        เจ้าของ  ศิริวัฒน์แซนด์วิช

 • Views & Insights :
   
 • บดินทร์  บุญวิสุทธิ์
       
  รองประธานกรรมการบริหาร
       บริษัทโตโยต้ามหานคร จำกัด
 •  
 • จิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
     
  รองประธานกรรมการบริหาร
      บริษัทอมรพันธุ์นคร-สวนสยาม จำกัด
 •  
 • ชุติมา  ตั้งมติธรรม
     
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน
       บริษัทมั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
 •  
 • ชำนาญ  เมธปรีชากุล
     
  ผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส สายการตลาด
      บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
 • Hot Issues :  
   
 • Things go wrong, But I'm OK
       
  คมสัน  ตันสกุล
 •  
 • Strategic Fit: แนวคิดพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการกำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การเพื่อความอยู่รอดในการแข่งขันยุคดิจิตอล
      
  ดร.ลักษณ์วรรณ  พิมพ์สวัสดิ์
 •  
 • โครงสร้างทุน SME ไทยและการใช้ประโยชน์จากตลาด MAI เพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโต
       
  ณัฐพงศ์  พันธเกียรติไพศาล
 •  
 • Survival Strategy: Human Resource Outsourcing in SMEs
       
  Dr. Chinintorn  Nakhata
 •      
  Business and Economics :
   
 • การอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
       
  พรเลิศ  ปรีชายุทธ
 •  
 • Cheapware ทางเลือกใหม่ที่ช่วยในการดำเนินธุรกิจ
       
  ดร.พิสิษฐ์  จันทร์วราสุทธิ์
 •  
 • Securitization and Subprime Loan
     
   ผศ.ณัฐชา  วัฒนวิไล
 •  
 • Sponsorship...An Investment Opportunity for Creating Emotional Connections to Build Brand Image  and Brand Reputation
    
  Asst. Prof. Dr. Pacharporn  Kasaprakorn
 •  
 • Domestically Produced Biodiesel-Economic and Environmental Benefits Combined
       
  Antti  Nyrhinen
 •  
 • Thai Financial System
       
  Supachet  Chansarn
 •      
  Humanity Zone :
   
 • การเรียนไม่มีเกษียณอายุ
      
  รัชศักดิ์  จิรวัฒน์
 •  
 • ท้าวจตุโลกบาล: เทวดารักษาโลก
       
  อนนต์  ศรีศักดา
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • Microsoft Surface Computing: ความล้ำหน้าของนวัตกรรมใหม่จาก Microsoft
       
  บัญชา  ยิ้มวิไล
 •  
 • Mote หรือ Smart Dust: Senso มีชีวิต
       
  วิยะดา  ฐิติมัชฌิมา
 •  
 • ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics)
      
  สุพัฒน์  รัตนสุขสันต์
 •      
  Law for You :
   
 • การฟื้นฟูกิจการของบุคคลธรรมดา
      
  สมชัย  ดำรงพิริยกุล
 •  
 • เส้นทางการเป็นกรรมการที่ดีในบริษัทมหาชนของหนุ่มสมพร
     
  ภูมิฐาน  ชัยชาญทิพยุทธ
 •      
  Research and Case Study :
   
 • การศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษา บริษัทเนคเทค จำกัด (Technet Co., Ltd.)
      แสงเดือน  โพธิ์กัณฑ์
 •      
  Variety :
   
 • พลวัตกลุ่ม (Group Dynamics) และบทบาทครูในฐานะผู้นำกลุ่มในการเรียนการสอนภาษา
      
  นันทนา  ตันตระรัตน์
 •  
 • เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีบล๊อกไซต์ (Weblog)
      
  นิจจัง  พันธะพจน์
 •    
   
  • หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  Thai / English

  top