วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2549  
Executive Interview :
 
 • ศิริกุล เลากัยกุล
       ประธานที่ปรึกษา
       บริษัท The Brandbeing Consultant จำกัด
 •      
  Views & Insights :
   
 • ตัน ภาสกรนที
       กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทโออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 •  
 • วรวิทย์ ชัยลิมปมนตรี
       รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส
       ธนาคารออมสิน
 •  
 • มัทนา เหลืองนาคทองด
       ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร
       บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

 • Hot Issues :
   
 • การสร้างแบรนด์ในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง
       คมสัน   ตันสกุล
 •  
 • กลวิธีเบื้องต้นเพื่อรักษาตราสินค้า
       นราธิป   อ่ำเที่ยงตรง
 •  
 • การสร้างและสื่อสารแบรนด์ในมุมมองที่ผู้บริหารควรรู้
       ผศ.เสริมยศ   ธรรมรักษ
 •  
 • การ Re-Branding ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
       สุรพล   โอภาสเสถียร

 • Business and Economics :
   
 • ธุรกิจข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
       ผศ.เสาวรภย์   กุสุมา   ณ  อยุธยา
 •  
 • ทำไมองค์กรธุรกิจจึงต้องมีการตรวจสอบภายใน
       สุจินต์   วงศ์ประธาน
 •  
 • Why Service Quality is Important in Thai Service Organisations
       Dr. Paul   TJ   James
 •  
 • Cross-Cultural Mentoring: Building Cultural Awareness Through Mentoring Relationships
       Assoc.   Prof.   Jeremy   Kiser   and   A. Scott   Moodie
 • Humanity Zone :
   
 • ทำด้วยใจ
       วีระเกียรติ   รุจิรกุล
 •  
 • กรอบความคิดที่เปลี่ยนไป
       ผศ.สุชาติ   ลิ้มประเสริฐ

 • Innovation and Technology :
   
 • Microsoft Windows Vista ระบบปฏิบัติ การในอนาคต
       ธีรพงศ์   เลิศภูมิปัญญา
 •  
 • First Step to 4G
       รัฐฉัตร   ทางสุชีวะ
 •  
 • นวัตกรรมความบันเทิงภายในบ้านรูปแบบใหม่: Blu-ray-Discs VS HD DVD
       ภานุวัฒน์   ชำนาญมนต
 •  
 • ขยะไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
       วิศาล   พัฒน์ชู

 • Law for You :
   
 • แนวทางในการเลือกรูปแบบองค์กรธุรกิจ สำหรับผู้เริ่มประกอบการ
       รัชดาพร   อินนาดอน
 •  
 • การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
       อุดมศักดิ์   สินธิพงษ

 • Research and Case Study :
   
 • การพัฒนากระบวนการประเมินแบบ 360 องศา เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
       ผศ.คันธรส   แสนวงศ

 • Variety :
   
 • ครูพันธุ์ใหม่ในยุคปฏิรูปการศึกษา
       ผศ.ดร.ชุติมา   ธรรมรักษา
 •  
 • การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
       นุกูล   นิลวงษานุวัต
 •  
 • นันทนาการช่วยสรรสร้างความสุขของชิวิต
       เรืองยศ   วัชรเกต

 • top