.
  วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2551  
Executive Interview :
 
 • ก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)


 • Views & Insights :
   
 • มงคล  ลีลาธรรม
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
       ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 •  
 • ไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว
     
    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       บริษัทเอส เอส ซี โซลูชั่น จำกัด
 •  
 • ธันวา  เลาหศิริวงศ์
     
   กรรมการผู้จัดการใหญ่
      บริษัทไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด
 •  
 • ภัทริน  ซอโสตถิกุล
     
    กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทรีโนวา จำกัด
 • Hot Issues :  
   
 • ทำการตลาดอย่างไร? เพื่อให้แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
       
  นราธิป  อ่ำเที่ยงตรง
 •  
 • ผู้นำกับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านทุนมนุษย
      
  ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย์
 •  
 • Dynamic Capabilities และ Distinctive Competencies
     พื้นฐานแนวคิดยุทธศาสตร์ที่จะนำพาองค์การไปสู่การแข่งขันอย่างยั่งยืน
     ในยุคทศวรรษสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge Society)

       ดร.ลักษณ์วรรณ  พิมพ์สวัสดิ์
 •  
 • Market-Driven Supply Chain Management: A Sustainable
     Competitive Strategy in the Fashion Apparel Industry

       Dr. Chinintorn  Nakhata
 •      
  Business and Economics :
   
 • Brand Touch Point: สัมผัสมหัศจรรย์...เลือกสร้างสรรค์หรือทำลายแบรนด์
       วีรพงษ์  พวงเล็ก
 •  
 • CSR กระแสร้อนทางธุรกิจที่น่าจับตามอง
       สาริกา  ค้าสุวรรณ
 •  
 • ความรู้พื้นฐานทางการบัญชีที่ผู้บริหารควรรู้
       ผศ.กานดาวรรณ  แก้วผาบ
 •  
 • พลังงานทดแทนกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
       ผศ.เสาวรภย์  กุสุมา ณ อยุธยา
 •      
  Humanity Zone :
   
 • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนา
       ยุบลวรรณ  ตั่นเธียรรัตน์
 •  
 • เที่ยวตลาด 100 ปี เมืองสุพรรณบุรี
       อุราวดี  แก้วละเอียด
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • ทิศทางโมบายอินเทอร์เน็ต (Mobile Internet)
       ผศ.อานนท์  สุขเสถียรวงศ์
 •  
 • การติดต่อสื่อสารระหว่างรถยนต์เพื่อการขับขี่ปลอดภัยในอนาคต
     (Future Inter-Vehicle Communication for Safe Driving)

       จักรพงษ์  สุธาภุชกุล
 •  
 • Phishing-Pharming และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
       ภิรดี  งานรุ่งเรือง
 •      
  Law for You :
   
 • ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ (Product Liability)
       รัชดาพร  สังวร
 •  
 • การทำงานของคนต่างด้าวในประเทศไทย
        อัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ
 •      
  Variety :
   
 • การกระจายเสียงบริการสาธารณะ: มุมมองนักบริหาร
      รศ.ดร.บุญเลิศ  ศุภดิลก
 •  
 • เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาเกณฑ์การตัดสินใจชนิด 5 ระดับ
      รศ.วัฒนา  สุนทรธัย
 •  
 • Shifting Paradigm to Student-Centered Approach: Is there a Paradox?
        Hnin Pwint Han
 •      
   
  • หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  Thai / English

  top