.
  วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 :กรกฎาคม- กันยายน 2550  
Executive Interview :
 
 • ดร.อนุสรณ์  แสงนิ่มนวล
        กรรมการผู้จัดการใหญ่
        บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

 • Views & Insights :
   
 • ระริน  อุทกะพันธุ์
       
  กรรมการผู้จัดการสายธุรกิจสำนักพิมพ์
       บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
       (มหาชน)
 •  
 • อุดมลักษณ์  โอฬาร
     
  ผู้อำนวยการสายอาวุโส-  สื่อสารองค์กร
      และกิจการสัมพันธ์
      บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)
 •  
 • พงษ์ทิพย์  เทศะภู
     
    ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร
       บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
 •  
 • ดร.พิพัฒน์  ยอดพฤติการ
      ผู้อำนวยการ

      สถาบันไทยพัฒน์
 • Hot Issues :  
   
 • ปฏิบัติการทางการตลาดเพื่อสังคม
       
  วุฒิพงษ์  พิพัฒน์ศิริศักดิ์
 •  
 • สังคมไทยกับความโปร่งใสของการเปิดเผยข้อมูลจากภาครัฐ
      
  ภาสประภา  ตระกูลอินทร์
 •  
 • จริยธรรมกับราชการไทย
       
  ปัญญา  ฉายะจินดาวงศ์ และตรัยลดา  ธรรมอดิศัย
 •      
  Business and Economics :
   
 • ภารตะ: ยักษ์ใหญ่ในเอเชีย
       
  สุวภัทร  แจ่มใส
 •  
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
       
  ดร.ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี
 •  
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาวะวิกฤต
     
   เอนกลาภ  สุทธินันท์
 •  
 • การบริหารจัดการการสื่อสารในสถาบันอุดมศึกษา
      
  ผศ.ทิพย์พาพร  มหาสินไพศาล  
 •  
 • โครงสร้างเงินเดือนสำคัญอย่างไรในการแข่งขันยุคใหม่
       
  ธำรงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์
 •  
 • Q & A คำถาม-คำตอบยอดฮิตเกี่ยวกับตราสารหนี้ : ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน
       ผศ.ภัสพร  ตั้งใจกตัญญู
 •      
  Humanity Zone :
   
 • ผู้นำกับทฤษฎีพหุปัญญา
      
  มนัสนันท์  หัตถศักดิ์
 •  
 • การสะสมไมล์...อีกทางเลือกหนึ่งที่ชาญฉลาดของนักเดินทาง
       
  ธารีทิพย์  ทากิ
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • 10 สัญญาณเตือนความมั่นคงคอมพิวเตอร์ในองค์กร
       
  ชลธร  อริยปิติพันธ์
 •  
 • เทคโนโลยี WLAN ในปัจจุบัน
       
  วีระพล  หาญโชติช่วง
 •  
 • iSCSI เทคโนโลยีมาแรงสำหรับการเคลื่อนย้ายข้อมูลข้ามเครือข่าย
      
  สรพรรค  ภักดีศรี
 •      
  Law for You :
   
 • มาตรการบังคับใช้สิทธิ (Compulsory Licensing) ในสิทธิบัตร
       
  ดร.กริชผกา  บุญเฟื่อง
 •  
 • กฎหมายกักเรือของไทยและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
       
  ปิยวัฒน์  สุรัติเจริญสุข
 •      
  Research and Case Study :
   
 • Search Engine หนทางสู่ความรู้ที่เลือกได้
       ฐิยาพร  กันตาธนวัฒน์
 •      
  Variety :
   
 • กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษ
      นวพร  สรรพานิช
 •  
 • ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำร้อยละ
      
  รศ.วัฒนา  สุทรธัย
 •  
 • จตุคามรามเทพฟีเวอร์ : (มาดี มาดัง มาขลัง มารวย) ธุรกิจรวยแบบครบวงจร
        เรืองยศ  วัชรเกตุ
 •  
 • แนวคิดเกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวในนวนิยายไทย
       
  อรรถวุฒิ  มุขมา
 •  
  • หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  Thai / English

  top