วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2549  
Executive Interview :  
 
 • คุณหญิงจารุวรรณ  เมณฑกา
        ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
        สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • Views & Insights :  
   
 • นิมิตร  หมดราคี
       ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
       บริษัท 124 คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 •  
 • ดร.ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล
       กรรมการผู้จัดการ
       ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 •  
 • อำนวย  บำรุงวงศ์ทอง
       กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
 • Hot Issues :  
   
 • การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม
       
  ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี
 •  
 • จริยธรรมการบริหาร
      
  ประเวศน์  มหารัตน์สกุล
 •  
 • ความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม
       
  ผศ.รพีพรรณ  วงศ์ประเสริฐ
 •  
 • จริยธรรมกับการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีก
       
  อารีรัตน์  ประภาชัยมงคล
 •  
 • ธรรมะกับการบริหารงาน : ตัวช่วยสำหรับนักบริหาร (รุ่นใหม่)
       
  กษิดิเดช  คำอ้าย
 •      
  Business and Economics :  
   
 • เรื่องเล่า SME : ตอนสภาพคล่องสำคัญไฉน
       
  สุรพงษ์  วัชรจิตต
 •  
 • ธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไทยภายใต้เงา FTA ไทย-สหรัฐ
       
  ผศ.สุมาณี  ไพศาลเวชกรรม
 •  
 • เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายบัญชี รู้เรื่องดีมีชัยไปกว่าครึ่ง (ตอนที่ 3) ว่าด้วยเรื่อง "พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และผลกระทบที่มีต่อนักบัญชี"
       
  สุธี  คทวณิช
 •  
 • Linking Morality and Spirituality to Community Relationship: An Alternative Public Relations Approach
       
  Dr. Peeraya  Hanpongpandh
 •      
  Humanity Zone :
   
 • จริต 6 : กรอบในการเข้าใจคน
       
  คะนอง  ปาลิภัทรางกูร
 •  
 • นรกและสวรรค์สวนทางกันที่ตะรุเตา
       
  สมฤทัย  ณ น่าน
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย
       
  ดร.พิจารณ์  เจริญศรี
 •  
 • วิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineering) ในด้านการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์
       
  ศุภฤกษ์  หนูเจริญ
 •  
 • Service-Oriented Architecture
      
  เอกรินทร์  จิตรามัยกุล
 •      
  Law for You :
   
 • บัณฑิตในอุดมคติกับกิจกรรมในการเสริมสร้างนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
       
  ผศ.ศิริชัย  มงคลเกียรติศรี
 •  
 • กฎหมายใกล้ตัว : ข้อแนะนำสำหรับผู้ที่จะสมรสกับชาวญี่ปุ่น
       
  อรสิริ  ปัทม์วิชัยพร
 •      
  Research and Case Study :
   
 • การรับรู้ของผู้ต้องหาเกี่ยวกับเรื่อง "สิทธิผู้ต้องหา" ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
       
  ดร.อัมภารัชฏ์  วิเศษสมิต
 •  
 • ความแม่นยำของโพลล์
      
   รศ.วัฒนา  สุนทรธัย
 •  
 • การวิเคราะห์คุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
       
  ดร.ภัทริยา  งามมุข
 •      
  Variety :
   
 • เอกภาพและความหลากหลาย : ว่าด้วยรสนิยมและความงามทางศิลปะ
       
  ชญานุตม์  ศิลปศาสตร์
 •  
 • การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยวิธีทางการฑูต
       
  ผศ.นรเศรษฐ  เจียมจิโรจน์
 •  
 • Computer-assisted Writing and Growth of Metacognitive Knowledge
       
  Dr. Prapai Jantrasakul
 •  
 • ยุทธศาสตร์การใช้การสื่อสารเชิงบูรณาการเพื่อสร้าง Brand Image ของธนาคารพาณิชย์ไทย ภายหลังวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในการแข่งขันธุรกิจธนาคารค้าปลีก
       
  พจน์  ใจชาญสุขกิจ
 •      

  top