.
  วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2551  
Executive Interview :
 
 • สุรินทร์ โตทับเที่ยง
        ประธานกรรมการ
        บริษัทผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน)


 • Views & Insights :
   
 • วลิต  จิยะวรนันท์
       
  ผู้อำนวยการ
       บริษัทมหพันธ์กระเบื้องคอนกรีต จำกัด
 •  
 • วิลาวัลย์  โชคครรชิตไชย
     
  ผู้จัดการส่วนสื่อสารองค์กร
      บริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 •  
 • พงศ์พสุ  อุณาพรหม
     
    ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด
       บริษัทกิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
 • Hot Issues :  
   
 • Internal Branding กับการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยั่งยืนภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
       
  ดร.ประภัสสร  วรรณสถิตย์
 •  
 • คุณค่าตราในการประเมินจากลูกค้า (Customer-based Brand Equity-CBBE)
      
  ผศ.ศรันยพงศ์  เที่ยงธรรม
 •  
 • แนวคิดการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainanble Growth) ในตลาดโลก กรณีศึกษา Procter & Gamble (P&G)
       
  ผศ.ดร.วีระพงศ์  มาลัย
 •      
  Business and Economics :
   
 • การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพื่อความมั่นคงปลอดภัย (Security Risk Analysis and Assessment)
       
  ดร.ชัยเสฎฐ์  พรหมศรี
 •  
 • "อาหารฮาลาล" ธุรกิจมูลค่ามหาศาลระดับโลก VS. ธุรกิจการส่งออกฮาลาลไทยและปัญหาเรื่องภาพลักษณ์ตราฮาลาล
       สาริกา  ค้าสุวรรณ
 •  
 • เศรษฐกิจโลกปี 2008
     
   ดร.อุกฤษฏ์  ตู้จินดา
 •  
 • สินค้าคงเหลือหนึ่งในสิ่งสำคัญของธุรกิจ: ประเด็นการรับรู้และการวัดมูลค่า
    
  ผศ.ณัฐชา  วัฒนวิไล
 •  
 • การดำเนินธุรกิจที่ทันสมัยในยุคพอเพียง
       
  ทองใบ  กาญจนาภรณ์
 •      
  Humanity Zone :
   
 • คุณธรรมกับการบริหารงานบุคคล
      
  คะนอง  ปาลิภัทรางกูร
 •  
 • A to Z ยี่สิบหกคำศัพท์กับการท่องเที่ยว
       
  แสงเดือน  รตินธร
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • ปรากฏการณ์โลกร้อนกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจก
       
  ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์
 •  
 • M-Learning: มิติใหม่ของการเรียนรู้
       
  ผศ.ดร.ศิวพร  หวังพิพัฒน์วงศ์
 •  
 • การเลือกใช้แก๊สเป็นพลังงานทางเลือก
      
  ศิริชัย  เติมโชคเกษม
 •      
  Law for You :
   
 • การประกันภัยรถยนต์
      
  อดิศร  พิพัฒน์วรพงศ์
 •  
 • การรับรองสภาพบุคคลของคนต่างด้าวในประเทศไทย
     
  อัครวัฒน์  เลาวัณย์ศิริ
 •      
  Variety :
   
 • ภาษาอังกฤษ  ใครว่าไม่ง่าย
      
  ผศ.บุษยา  สันติกาญจน์
 •  
 • เกร็ดอารมณ์ขันของนักบริหาร
      
  เรืองยศ  วัชรเกตุ
 •  
 • การบริหารกายคลายเครียด
      
  จักกรี  เสริมทรัพย์ 
 •  
 • ศิลปะสาธารณะ: สภาวการณ์ของเมืองกรุง
      
  อรรฆย์ ฟองสมุทร
 •  
 • ภูเขาน้ำแข็งแห่งความรู้
      
  บูรชัย  ศิริมหาสาคร
 •  

   

   
  • หลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  Thai / English

  top