วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2550  
Executive Interview :  
 
 • ต่อบุญ  พ่วงมหา
        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
        บริษัท เอ็มเว็บ (ประเทศไทย) จำกัด

 • Views & Insights :  
   
 • จรัมพร  โชติกเสถียร
       
  ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริการบริหารเงิน
       เพื่อธุรกิจ
       ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 •  
 • กมลภัทร  แสวงกิจ
      
   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
       บริษัทบีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 •  
 • ภาวุธ  พงษ์วิทยภานุ
     
    กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทตลาด ดอท คอม จำกัด
 •  
 • สุธรรม  สุวรรณนภาศรี
     
    กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทนัมเบอร์วันเฮ้าส์ซิ่ง
       ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • Hot Issues :  
   
 • เทคโนโลยี Cyber Marketing กับธุรกิจยุคปัจจุบัน
       
  ระวีวรรณ  แก้ววิทย์
 •  
 • Cyber Marketing; Awaiting Challenge
      
  ศรัทธา  พวงพัฒนชัย
 •  
 • กลยุทธ์การออกแบบเว็บไซต์
       
  ดร.วีระพงศ์  มาลัย
 •      
  Business and Economics :  
   
 • แนวคิดการเปลี่ยนแปลงองค์การสำหรับผู้บริหาร
       
  ดร.ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี
 •  
 • รินหัวใจ "ใส่" คุณภาพบริการ
       
  ผศ.ดร.ครรชิตพล  ยศพรไพบูลย์
 •  
 • การวิจัยกับประเด็นของการสร้างตราสินค้า
       
  ผศ.ดร.เกษมสันต์  พิพัฒนศิริศักดิ์
 •  
 • การเพิ่มกำไรจากการใช้ช่องทางการบัญชี
       
  ผศ.ทัศนีย์นารถ  ลิ้มสุทธิวันภูมิ  
 •  
 • Finacial Consulation Zone
      School of Economics, Bangkok University
       
  ผศ.ชาญณรงค์  ชัยพัฒน์
 •  
 • Crisis: The Unconscious Creeping Trauma of
      Which Management Should Be Aware
       
  Asst. Prof. Dr. Pornprom Chomngam
 •      
  Humanity Zone :
   
 • รู้จักตน รู้จักนาย รู้จักความสุข (ในการทำงาน)
      
  มนัสนันท์  หัตถศักดิ์
 •  
 • ศาสตร์และศิลป์แห่งไวน์
       
  อุราวดี  แก้วละเอียด
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • RFID เทคโนโลยีที่น่าสนใจ
       
  กัญจนา  พัฒนวรพันธุ์
 •  
 • U-Commerce เทคโนโลยีใกล้ตัวของยุคโลกาภิวัตน์
       
  ชลธิชา  อาภากาศ
 •  
 • การบีบอัดข้อมูลดิจิตอลกับการนำไปใช้ในทางธุรกิจปัจจุบัน
      
  ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์
 •      
  Law for You :
   
 • ความรับผิดทางอาญาของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัท
       
  ผศ.สุรวุธ  กิจกุศล
 •  
 • ข้อควรคำนึง 9 ประการของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็คทรอนิกส์
       
  ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ
 •      
  Research and Case Study :
   
 • ความขัดแย้งและความสัมพันธ์ของช่องทางการตลาด
     สำหรับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวในธุรกิจโทรคมนาคม

       ดร.อนุชิต  ศิริกิจ
 •  
 • การก่อตัว วิถีชีวิต และปฏิกิริยาในช่วงวิกฤตของชุมชน
     ท่องเที่ยวทางอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์เทรคกิ้งไทยดอทคอม

       กรรณิกา  เชาว์วัฒนกุล
 •      
  Variety :
   
 • ศัพท์สถิติสำหรับนักบริหาร
      รศ.วัฒนา  สุนทรธัย
 •  
 • ปิรามิดแห่งความรู้
      บูรชัย  ศิริมหาสาคร   
 •  
 • Leadership as a Communication Phenomenon:
     An Implication for Effective Practice

       Dr. Kanchana  Khamnungsook
 •      

  top