.
  วารสาร นักบริหาร [ Executive Journal ]  
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2550  
Executive Interview :  
 
 • จิตราภรณ์ เตชาชาญ
        ผู้อำนวยการ
        สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 • Views & Insights :  
   
 • วาสนา รุ่งแสนทอง ลาทูรัส
       
  ประธานบริหาร
       บริษัทนารายณ์ อินเตอร์เทรด จำกัด
 •  
 • ธีระ ธวัชชัยนันท์
      
   กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทคิงส์ เจมส์ แกลลอรี่ จำกัด
 •  
 • ธนากร เกษตรสุวรรณ
     
    กรรมการผู้จัดการ
       บริษัทอินเตอร์ สเปค กรุ๊ป จำกัด
 •  
 • ผศ.ดร.ศุภณัฐ ชูชินปราการ
     
  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
      มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • Hot Issues :  
   
 • ปัจจัยที่สร้างเสริมการไปสู่ความสำเร็จของ SMEs ไทย
      ในยุคของการเปลี่ยนผ่าน

       
  สุรพล โอภาสเสถียร
 •  
 • การประยุกต์ใช้ Blue Ocean Strategy กับธุรกิจ SMEs
      
  ภารดี ชูชินปราการ
 •  
 • เคล็ดลับ SMEs ที่ยั่งยืนในมิติด้านการจัดการนวัตกรรม
       
  จรินทร์ อาสาทรงธรรม
 •  
 • Maslow in Action: มาสโลว์ จากทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติ
       
  ดร.ประภัสสร วรรณสถิตย์
 •      
  Business and Economics :  
   
 • ลักษณะผู้บริหารที่ทำให้องค์กรล้มเหลว
       
  เอนกลาภ สุทธินันท์
 •  
 • มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
       
  ดร.เพชรมณี ดาวเวียง
 •  
 • ทางเลือกของผู้ลงทุน
       
  ผศ.อารี ทิศาวิภาต
 •  
 • ประหยัดภาษีด้วยการลงทุนในกองทุนรวม RMF และ LTF
       
  ผศ.อรุณีย์ ลิ้มประเสริฐ  
 •  
 • จาก Brand...สู่ความเป็น Lovemarks
       
  ธารทิพย์ เสรินทวัฒน์
 •  
 • รู้เท่า...รู้ทันสื่อ ตอน โฆษณากับผู้บริโภค
       
  ดร.สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ จัทราวัฒนากุล
 •  
 • Knowledge Management and the Quest
      for a Competitive Advantage

       
  Dr. Aurilla Aurelie Arntzen Bechina
       and Dr. Lugkana Worasinchai
 •      
  Humanity Zone :
   
 • ภูมิปัญญาไทยในกำสรวลโคลงดั้น
      
  สุชารัตน์ ศศิพัฒนวงษ์
 •  
 • English as an International Language: Implications
      for English Language Teaching in Thailand

       
  Phillip Mathias
 •      
  Innovation and Technology :
   
 • เทคโนโลยีการสื่อสารของศตวรรษที่ 21
      ก้าวไกลเกินความคาดหมาย

       
  พรรณี ล้ำวรรณวงศ์
 •  
 • นาโน (10-9) เทคโนโลยีใกล้ตัว
       
  วนิดา คูชัยสิทธิ์
 •  
 • รู้จักกับ Core 2 Duo
      
  วริษา ศรีไตรรัตนรักษ์
 •      
  Law for You :
   
 • โมฆียะกรรม
       
  ยศ นาคะเกศ
 •  
 • กักเรือ: เจ้าของเรือร้อนใจ เจ้าหนี้สบายใจ
       
  ปิยวัฒน์ สุรัติเจริญสุข
 •      
  Research and Case Study :
   
 • Online Research & Case Study (Online Banking)
        ผศ.ดร.วีระพงศ์ มาลัย
 •      
  Variety :
   
 • The Application of the Six Thinking Hats Method
      in Meetings and Classrooms

       Dr. Warothai Chanrungkanok
 •      

  top