โครงการคัดเลือกร่วมกับสถาบันอื่น
     - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ระดับบัณฑิตศึกษา
Interview Results for Graduate Program
โครงการทุนนักกีฬา
   Scholarship for Athletes
โครงการทุน BU Creative
โครงการทุนกิจกรรมสัมพันธ์
โครงการคัดเลือกตรงในระบบ Admission ของมหาวิทยาลัย
   Bangkok University Direct Admissions

 

โครงการทุนประกายเพชร
Prakaipetch Scholarship
โครงการทุนการศึกษาผู้ประกอบการวัยรุ่นฯ
โครงการทุนศิลปิน
ทุน Digital Gen Z
ทุน Innovative Artist Project

โครงการรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
   Special Program Admissions

   
โครงการสอบคัดเลือกที่มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
   Bangkok University Entrance Examination
   
โครงการสอบคัดเลือกร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย