คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. รับสมัครนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า เช่น สาขาบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์บรรณารักษ์ศาสตร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ หรือ มีประสบการณ์การทำงาน ในหน่วยงานหรือองค์กรทางด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  2. ผู้สมัครมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี โดยผู้สมัครต้องนำหลักฐานผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษมายื่น เช่น TOEFL 550 (PBT) 213 (CTB)79 (IBT) หรือ IELTS 6.5 หรือผลการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษเทียบเท่า ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้สมัครที่ยังไม่มีคะแนนสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว ผู้สมัครสามารถสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้

กรอกข้อมูลการสมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่นี่

เอกสารการสมัครเข้าศึกษา

  1. เอกสารสมัครเข้าเรียน สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่
  2. สำเนาใบรายงานผลคะแนนฉบับสมบูรณ์ ระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  3. หนังสือรับรอง (Letter of Recommendation) จำนวน 2 ฉบับ
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  5. ผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

 

จะคัดเลือกจากประวัติการศึกษา การทำงาน ผลการสอบคะแนนมาตรฐานภาษาอังกฤษ หรือ ผลการสอบวัดความรู้มาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของมหาวิทยาลัย และการสอบสัมภาษณ์

- ผู้สมัครยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร เช่น ประวัติผู้สมัคร(Resume/ CV) จดหมายรับรองการทำงานจำนวน 2 ฉบับ หลักฐานแสดงผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (TOEFL, IELTS หรือ ผลการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษภายในของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะกรรมการจะทำการพิจารณาในขั้นแรกจากใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครที่ผู้สมัครได้ยื่น ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะเข้าสู้ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์

- คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครโดยในวันสัมภาษณ์คณะกรรมการจะพิจารณาจากประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะค้นคว้าวิจัย ประสบการณ์การทำงาน วัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อ โดยจะมีแบบฟอร์มรายละเอียดของหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้สมัครสนใจจะนำมาเป็นประเด็นในการทำวิจัย ให้ผู้สมัครได้กรอกข้อมูลโดยจะแจกให้ในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อใช้ข้อมูลนี้ประกอบการสัมภาษณ์