Bangkok University
  • School

Marketing

(สาขาวิชาการตลาด)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 41,980 292,480

Finance

(สาขาวิชาการเงิน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 41,980 289,980

Management

(สาขาวิชาการจัดการ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 41,980 289,980

International Business Management

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 41,980 289,980

Logistics and Supply Chain Management

(สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 43,980 306,480

Digital Marketing

(สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 42,580 292,480

International Business Management

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (มุ่งเน้นธุรกิจจีน))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 41,980 302,580

Financial and Investment Planning

(สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 51,000 404,000

English

(สาขาวิชาภาษาอังกฤษ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 42,980 288,980

Thai

(สาขาวิชาภาษาไทย)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 41,980 265,380

Tourism and MICE Management

(สาขาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 42,580 323,680

Hotel Management

(สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 42,580 322,680

Airline Business Management

(สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 42,580 312,180

Broadcasting

(สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 44,980 351,580

Advertising

(สาขาวิชาโฆษณา)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 46,480 335,080

Brand Communications

(สาขาวิชาการสื่อสารตรา)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 46,480 331,180

Public Relations

(สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 46,480 327,580

Journalism

(สาขาวิชาวารสารศาสตร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 44,980 339,080

Event Production and MICE Management

(สาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์และการจัดการนิทรรศการและการประชุม)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 47,680 354,780

Performing Arts

(สาขาวิชาศิลปะการแสดง)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 50,700 366,880

Film

(สาขาวิชาภาพยนตร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 46,480 368,980

Digital Media

(สาขาวิชาสื่อดิจิทัล)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 53,680 407,480

Computer Science

(สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 47,880 356,580

Information Technology

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 47,880 358,480

Games and Interactive Media

(สาขาวิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 54,780 362,980

Accounting Program

(หลักสูตรบัญชีบัณฑิต)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 41,980 300,580

Entrepreneurship

(สาขาวิชาการเป็นเจ้าของธุรกิจ)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 57,000 454,000

Law Program

(หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 41,180 301,580

Economics

(สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 42,580 285,830

Electronics Engineering

(สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 45,680 387,280

Electrical Engineering

(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 45,680 382,980

Computer and Robotics Engineering

(สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 45,680 373,580

Multimedia and Entertainment Engineering

(สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 45,680 360,680

Communication Design

(สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 54,380 398,980

Fashion Design

(สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 51,280 390,480

Visual Arts

(สาขาวิชาทัศนศิลป์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 54,080 384,080

Product Design

(สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 51,880 420,080

Architecture

(สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 52,980 481,680

Interior Design

(สาขาวิชาการออกแบบภายใน)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 51,780 392,680

Chinese for Tourism and Hotel Management

(สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการท่องเที่ยว))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 54,230 377,730

Chinese for International Business

(สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ))
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 54,230 377,730

Business English

(Business English)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 59,000 472,000  

Communication Arts

(Communication Arts)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 65,000 498,000  

Computer Graphics and Multimedia

(Computer Graphics and Multimedia)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 73,000 572,000  

International Tourism Management

(International Tourism Management)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 62,000 498,000  

Marketing

(Marketing)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 59,000 472,000  

Culinary Arts and Design

(Culinary Arts and Design)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. , กรอ. 62,000 557,000  

Hotel and Restaurant Management

(Hotel and Restaurant Management)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 55,730 415,330  

Innovative Media Production

(Innovative Media Production)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 62,230 525,530  

Entrepreneurship

(Entrepreneurship)
Student Loan
(Thai Citizens)
Tuition Fees
Semester 1
Total tuition fees
กยศ. 63,000 505,000  
Note

Offers a scholarship at 180,000 Baht for the total tuition & fees.
Note:

1. The fees above are inclusive of a damage deposit of 2,000 baht which will be refunded after graduation or dismissal.
2. The fees above do not include the Preparatory English Course (9,000 baht) if required.
3. International students majoring in International Tourism Management, Communication Arts, Business English, Computer Graphics and Multimedia and Marketing are required to pay an additional non-residential fee of 10,000 baht per semester.
4. The scholarship amounts, provided in eight installments, are awarded each semester registered (maximum four years).