ปฏิทินการศึกษา หลักสูตรภาษาไทย

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

กำหนดการ ภาคที่ 1/2561 ภาคที่ 2/2561 ภาคฤดูร้อน/2561
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียน

ทางอินเทอร์เน็ต

25 มิ.ย. 61 เป็นต้นไป 29 ต.ค. 61 เป็นต้นไป 26 มี.ค. 62 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์แบบกลุ่ม 26 – 28 มิ.ย. 61 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 61 28 – 29 มี.ค. 62
ลงทะเบียนเรียนออนไลน์

รายบุคคล

เซตวิชา 11 – 13 ก.ค. 61 13 – 15 พ.ย. 61 18 – 19 เม.ย. 62
รายวิชา 17 – 26 ก.ค. 61  20 – 29 พ.ย. 61 23 เม.ย.- 2 พ.ค. 62
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1 .. 61 รอประกาศ รอประกาศ
เปิดภาคเรียน 20 ส.ค. 61 14 ม.ค. 62 17 มิ.ย. 62
ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา 21 – 24 ส.ค. 61 15 – 18 ม.ค. 62 18 – 21 มิ.ย. 62
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า (ชำระค่าปรับ)

* สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม/ออนไลน์หรือ
ลงทะเบียนแล้วไม่ชำระเงิน *

21 – 24 ส.ค. 61 15 – 18 ม.ค. 62 18 – 21 มิ.ย. 62
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา

(เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน)

18 ก.ย. 61 12 ก.พ. 62 16 ก.ค. 62

(เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)

วันแจ้งจบการศึกษาประจำภาค 20 ส.ค. – 12 ต.ค. 61 14 ม.ค. – 8 มี.ค. 62 17 มิ.ย. – 17 ก.ค. 62
ย้ายคณะ/ภาควิชา  17 – 21 ก.ย. 61 18 – 22 ก.พ. 62 24 – 28 มิ.ย. 62
ย้ายรอบ
ระยะเวลากลางภาค 8 – 12 ต.ค. 61 4 มี.ค. – 8 มี.ค. 62
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 29 ต.ค. – 2 ธ.ค. 61 25 มี.ค. – 28 เม.ย. 62 29 ก.ค.- 4 ส.ค. 62
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ)

*เพิกถอนที่แผนกทะเบียน)

บล็อกคอร์สที่ 1 27 ส.ค. – 12 ต.ค. 61 21 ม.ค. -8 มี.ค. 62 25 มิ.ย. – 9 ส.ค.62
บล็อกคอร์สที่ 2 27 ส.ค. – 7 ธ.ค. 61 21 ม.ค. – 10 พ.ค. 62
ระยะเวลาปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 3 – 7 ธ.ค. 61 6. – 10 พ.ค. 62 5 – 9 ส.ค. 62
ระยะเวลาปลายภาค

(สำหรับวิชาภาคพิเศษ)

บล็อกคอร์สที่ 1 14 ต.ค. 61 9 – 10 มี.ค. 62 10 – 11 ส.ค. 62
บล็อกคอร์สที่ 2 8 – 9 ธ.ค. 61 11 – 12 พ.ค. 62
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 8 ธ.ค. 61 11 พ.ค. 62 10 ส.ค. 62
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 10 ธ.ค. 61 13 พ.ค. 62 12 ส.ค. 62

Update : ปฏิทินการศึกษา 2561 (15 มิ.ย. 61)

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 – ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560

กำหนดการ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ภาคฤดูร้อน/2560
ดูรายละเอียดการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต 4 ก.ค. 60 เป็นต้นไป 27 ต.ค. 60 เป็นต้นไป 29 มี.ค. 61 เป็นต้นไป
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต เซตวิชา 11 – 13 ก.ค. 60 7 – 14 พ.ย. 60
19 เม.ย. 61
รายวิชา 18 – 25 ก.ค. 60 17 – 24 พ.ย. 60 24 เม.ย. – 2 พ.ค. 61
กำหนดชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 1 ส.ค. 60 4 ธ.ค. 60 16 พ.ค. 61
ลงทะเบียนเรียนปรับรายวิชา * สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้วเท่านั้น * 9 ส.ค. 60 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60 4 ม.ค. 61 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 6 ม.ค. 61 11 มิ.ย. 61 เพิ่มวิชากำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า * สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ต หรือลงทะเบียนแล้วไม่ได้ชำระเงิน* 10 ส.ค. 60 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 11 ส.ค. 60 5 ม.ค. 61 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 6 ม.ค. 61 12 มิ.ย. 61 กำหนดชำระเงิน ภายในวันที่ 13 มิ.ย. 61
เปิดภาคเรียน 16 ส.ค. 60 8 ม.ค. 61 18 มิ.ย. 61
ลงทะเบียนเพิ่ม – ลดวิชา 16 – 18 ส.ค. 60 9 – 12 ม.ค. 61 19 – 22 มิ.ย. 61
วันสุดท้ายของการแจ้งลาพักการศึกษา (เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียน) 14 ก.ย. 60 6 ก.พ. 61 17 ก.ค. 61 (เฉพาะนักศึกษาภาคพิเศษ)
แจ้งจบการศึกษาประจำภาคทางอินเทอร์เน็ต 16 ส.ค. – 11 ต.ค. 60 8 ม.ค. – 6 มี.ค. 61 18 มิ.ย. – 18 ก.ค. 61
ย้ายคณะ – ภาควิชา 18 – 22 ก.ย. 60 5 – 9 ก.พ. 61 25 – 29 มิ.ย. 61
ย้ายรอบ
ระยะเวลากลางภาค 4 – 11 ต.ค. 60 26 ก.พ. – 6 มี.ค. 61
เพิกถอนวิชาทางอินเทอร์เน็ต (สำหรับวิชาภาคปกติ) 1 – 29 พ.ย. 60 2 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 31 ก.ค. – 5 ส.ค. 61
เพิกถอนวิชา (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) *เพิกถอนที่แผนกทะเบียน* บล็อกคอร์สที่ 1 21 ส.ค. – 6 ต.ค. 60 15 ม.ค. – 2 มี.ค. 61 25 มิ.ย. – 17 ส.ค. 61
บล็อกคอร์สที่ 2 21 ส.ค. – 1 ธ.ค. 60 15 ม.ค. – 4 พ.ค. 61
ระยะเวลาปลายภาค (สำหรับวิชาภาคปกติ) 30 พ.ย. – 12 ธ.ค. 60 2 – 11 พ.ค. 61 6 – 10 ส.ค. 61
ระยะเวลาปลายภาค (สำหรับวิชาภาคพิเศษ) บล็อกคอร์สที่ 1 7 – 8 ต.ค. 60 3 – 4 มี.ค. 61 วัดผลด้วยวิธีอื่นโดยอาจารย์ผู้สอน
บล็อกคอร์สที่ 2 2 – 3 ธ.ค. 60 5 – 6 พ.ค. 61
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคปกติ) 13 ธ.ค. 60 12 พ.ค. 61 11 ส.ค. 61
วันปิดภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 4 ธ.ค. 60 7 พ.ค. 61

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561