• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาโท

  คณะที่เปิดรับ

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  1. คณะบริหารธุรกิจ
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) MBA
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม MBA-SMEs
   บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) หลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA-ICT)
  2. คณะนิเทศศาสตร์
   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) MCA-SC
   นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล MCA (DMC)
  3. คณะนิติศาสตร์
   นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ LL.M. IP&IT
   นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธรุกิจระหว่างประเทศและธรุกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์LL.M. IB&ET
   นิติศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกกฎหมายธุรกิจ LL.M.BL
  4. คณะเศรษฐศาสตร์
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน MS (Finance)
  5. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ MA (HTIM)
  6. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (M.Arch-IA) หลักสูตรสองภาษา
   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน M.Arch.IA
   สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาเอกสถาปัตยกรรมภายใน-การบริหารจัดการออกแบบภายใน M.Arch.IA-IDM