• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ปริญญาตรี

  คณะที่เปิดรับ

  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และสำหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะนิเทศศาสตร์
  4. คณะนิติศาสตร์
  5. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  6. คณะเศรษฐศาสตร์
  7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
  8. คณะศิลปกรรมศาสตร์
  9. คณะวิศวกรรมศาสตร์
  10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  11. คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ และการบริหารกิจการ
  12. คณะดิจิทัลมีเดีย และศิลปะภาพยนตร์

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (วิทยาลัยนานาชาติจีน)

  1. ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
  2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (หลักสูตรสองภาษา)

  1. คณะบัญชี
  2. คณะบริหารธุรกิจ
  3. คณะนิเทศศาสตร์
  4. คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคพิเศษ และสำหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  1. คณะบริหารธุรกิจ
  2. คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคบ่าย และสำหรับผู้จบปวส. หรือ เทียบโอนหน่วยกิต

  1. คณะบริหารธุรกิจ
  2. คณะนิเทศศาสตร์

  หลักสูตรปริญญาตรีที่สอง ภาคพิเศษ (เทียบโอนหน่วยกิต)

  1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์