• สื่อสารองค์กร
 • /
 • รวมงานวิชาการ
 • /
 • ศูนย์ความเป็นเลิศ
 • /
 • บุคลากร
 • /
 • นักศึกษาปัจจุบัน
 • /
 • รู้จักศิษย์เก่า
 • /
 • ติดต่อเรา
  • tha
  • eng
  • cn
  Bangkok University The Creative University
  • ผู้บริหาร

  สารจากอธิการบดี

  ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประตูแห่งข้อมูลข่าวสาร ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ และข้อมูลที่บอกกล่าวถึงความเคลื่อนไหวของ “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ: มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์” บนโลกดิจิทัล

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2505 โดยอาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ปัจจุบันมีสองวิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 เป็นที่เรียนของวิทยาลัยนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย และนักศึกษาภาคพิเศษ และวิทยาเขตรังสิต ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธิน เป็นที่เรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ ประกอบด้วยอาคารเรียนที่ทันสมัย อุปกรณ์การเรียน และห้องปฏิบัติการเสมือนจริง ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรมหลากหลายที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ควบคู่กันไป ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 120,000 คน ในจำนวนนี้มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ในวิชาชีพสาขาต่างๆ สร้างความภาคภูมิใจมาสู่ มหาวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่ง
  นับจากวันนี้ไป ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกสาขาวิชาชีพต่างเตรียมพร้อมรับมือต่อการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจ สภาพสังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยมีความเจริญรุดหน้าทัดเทียม หรือเหนือกว่าประเทศอื่นๆ ในอาเซียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพในฐานะเป็นองค์กรภาคการศึกษาซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งพร้อมที่จะปรับปรุง และ พัฒนาหลักสูตรโดยคำนึงถึงความต้องการของสังคม และความเป็นสากล จึงได้กำหนดอัตลักษณ์ ของสถาบันเพื่อเน้นการพัฒนาให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณการเป็นผู้ประกอบการ และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบกิจการงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ได้ในระดับมาตรฐานสากล โดยเชื่อมั่นว่าจุดเน้นดังกล่าวจะมีความสำคัญสำหรับโลกอนาคต อันจะทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีคุณภาพ เป็นผู้นำ และสามารถ สร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมในวงกว้างได้

  มหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะให้บริการระบบออนไลน์ในหลากหลายมิติ ทั้งนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการบริหารจัดการ และในการเรียนการสอน ตลอดจนเว็บไซต์ที่ท่านเข้ามาเยี่ยมชมนี้มีข้อมูลบอกกล่าวในสิ่งที่ท่านต้องการทราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพในการสร้างบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีความเป็นผู้นำ และมีความรู้คู่ความดี

  ขอต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดี
  (ดร.มัทนา สานติวัตร)
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ