เกณฑ์การรับสมัคร
1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย เอกวิชาภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์ หรือ เอกวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่จำกัดชั้นปี
2. ไม่เคยมีประสบการณ์ศึกษาในต่างประเทศมาก่อน หรือถ้าเคยไปต่างประเทศต้องมีระยะเวลาพำนักอยู่ไม่เกิน 1 เดือน
3. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

เกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าแข่งขัน
1. นักศึกษาส่ง speech ที่จะแข่งขัน โดยเลือกจากหัวข้อที่กำหนดให้ 1 หัวข้อ
พิมพ์ด้วยตัวอักษร Time News Roman ขนาด 12 พิมพ์เว้นบรรทัด ความยาวประมาณ 3 หน้า สำหรับพูด 5 นาที ที่คณะมนุษยศาสตร์ภายในวันที่ 31 มกราคม 2549 เพื่อดำเนินการคัดเลือกต่อไป
2. นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะมีสิทธิ์เข้าแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมสโมสรนักศึกษา อาคาร 10
วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

 

การแข่งขัน
- รอบแรกเป็นการแข่งขันพูด speech ที่เตรียมมา คนละ 5 นาที
- รอบสองเป็นการแข่งขันพูดสด (impromptu speech) คนละ 2 นาที

รางวัล
- ผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษารวมค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ ณ Leeds Metropolitan University ประเทศอังกฤษ
  ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2548 เป็นเวลา 4 อาทิตย์
- ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรและของที่ระลึกจากคณะมนุษยศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ

รายนามคณะกรรมการผู้ตัดสิน
1. ดร. พีรยา หาญพงษ์พันธ์ หัวหน้าภาควิชาประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์
2. อาจารย์ปนัดดา อัญญโพธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ
3. Mr. Neil Saville อาจารย์ประจำสถาบันภาษา

เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนสำหรับการพูด speech ทั้ง 2 รอบ แบ่งดังนี้
- คะแนนเนื้อหา (Content) 20 คะแนน
- คะแนนการพูด (Articulation) 10 คะแนน
- คะแนนการใช้ท่าทาง (Gestures) 10 คะแนน
- คะแนนบุคลิกภาพ (Personality) 10 คะแนน

 

Topics

1. Should casinos be legalized in Thailand?
2. Are beauty contests harmful and degrading to women?
3. Should the government impose restrictions on internet shops?
4. Is there too much sex and violence on television?
5. Should cohabitation be considered acceptable for young people?

Topic Guidelines

1. The topics are worded to give competitors a choice of themes. They are broad enough to allow for creative, imaginative interpretations. Competitors should be selective and focus the topic accordingly. Remember the time limit is 5 minutes.

2. The judges are looking for well-rounded speeches, which include the competitors’ own ideas and answers. It is not simply enough to highlight problems; competitors should also outline their solutions to the problems. Similarly, it is not enough to just outline advantages without discussing disadvantages as well.

3. The judges are looking for creative, logical ideas and solutions, use of facts and figures, good presentation skills and sound delivery.