ในปัจจุบันทรัพยากรป่าไม้ถูกบุกทำลายลงเป็นจำนวนมาก ทำให้ความสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง ทั้งที่เจตนาและโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยเฉพาะในชุมชนเมือง ซึ่งมีผู้คนหลั่งไหลเข้ามาพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น พื้นที่สีเขียวลดน้อยลง ขาดต้นไม้ให้ความร่มรื่น และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้นไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก ช่วยสร้างสมดุลทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดอากาศบริสุทธิ์ ช่วยดูดซับน้ำไว้ สกัดกั้นน้ำมิให้ไหล่บ่าป้องกันการเกิดอุทกภัย มีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภค และบริโภค ประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีต้นไม้เป็นผู้นำพา เมื่อต้นไม้ลดน้อยลงผลกระทบต่อ สภาวะแวดล้อม ขาดแคลนน้ำ ฝนตก ไม่ตามฤดูกาล


ในขณะนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วทั้งประเทศได้ร่วมกันรณรงค์การปลูกต้นไม้กันอย่างจริงจัง เพื่อชีวิตของคนรุ่นหลังในวันข้างหน้า ทุกฝ่ายต่างช่วยกันปลูกจิตสำนึกให้รู้ว่าโลกกำลังร้อนขึ้นทุกขณะ หากไม่ช่วยกันแก้ไขสภาวะเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้น


มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว โดยดูได้ จากการจัดสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ฝ่ายสวนและตกแต่งสถานที่ จึงได้จัดทำ โครงการปลูกต้นไม้ใหญ่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. โครงการ ๓ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต