หลักการและเหตุผล
ปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจได้ทวีความเข้มข้นขึ้น บัณฑิตที่จบใหม่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการแข่งขันในโลกปัจจุบัน บัณฑิตผู้ที่เข้าใจสถานการณ์ธุรกิจดีกว่าย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตและความก้าวหน้าในการงานได้มากกว่า
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันหนึ่งที่ได้บ่มเพาะบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานด้วยปณิธานที่จะสร้างนักนิเทศศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถ ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม และเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม   ได้ตระหนักถึงภาวะการแข่งขันในโลกธุรกิจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของบัณฑิตใหม่ที่จะเข้าใจเส้นทางอาชีพและโอกาสใหม่ๆ ของอาชีพในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทั้งนี้การที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพของบัณฑิตในปัจจุบันนั้น สามารถเป็นได้ทั้งบุคลากรที่มีคุณค่าในบริษัทเอกชนทั่วไป หน่วยงานของรัฐ และยังสามารถก่อตั้งหรือประกอบธุกิจเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวได้ด้วย
การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่บัณฑิตใหม่สนใจ ซึ่งบัณฑิตจะสามารถมองเห็นความต้องการของตนเองว่ามีความสอดคล้องกับการเป็นบุคลากรสำคัญในองค์การด้านสื่อสารมวลชนหรือมีความสอดคล้องกับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว การจัดโครงการครั้งนี้ จึงมุ่งหวังให้ข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจแก่บัณฑิตใหม่ที่จะสามารถก้าวเข้าสู่วิชาชีพได้อย่างมั่นใจและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานในอนาคต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพให้กับบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเองสนใจจากบุคลากรสำคัญในองค์การด้านสื่อสารมวลชนและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ
  2. เพื่อแนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป
  4. เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงานและการดำเนินชีวิตระหว่างบุคลากรสำคัญในองค์การด้านสื่อสารมวลชน เจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ และนักศึกษารุ่นปัจจุบัน

กลุ่มเป้าหมาย
            นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 4

วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ
วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 3 อาคาร 13 นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์,  ห้องประชุมสุรัตน์ 2  และห้องสารนิเทศ รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

รูปแบบการโครงการ
เป็นการบรรยายและการเสวนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1  เวลา 09.00 - 10.30 น.  
การบรรยายในหัวข้อ “เตรียมพร้อมกายวาจาใจก่อนไปปฏิบัติวิชาชีพ” โดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทั้งกาย วาจา และใจ รวมถึงปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ก่อนก้าวไปทำงานในสายวิชาชีพของตนเอง

ช่วงที่ 2   เวลา 10.30 - 12.00 น.
การบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อในระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและวิธีการเตรียมตัวศึกษาต่อระดับปริญญาโททั้งในประเทศและต่างประเทศ  แบ่งเป็น 2 หัวข้อ ได้แก่
           “การพัฒนาตนกับการศึกษาต่อปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ”  
โดย รศ.ดร. รสชงพร โกมลเสวิน หัวหน้าโครงการปริญญาเอกนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“แนะแนวการเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศ”  
              โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาจากสถานฑูตประเทศออสเตรเลียและประเทศแคนาดา

ช่วงที่ 3  เวลา 13.30 - 16.00 น.

การเสวนาในหัวข้อ “ทางไหนที่ใช่เรา ทำงานบริษัทหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว?”  โดยบุคลากรสำคัญในองค์การด้านสื่อสารมวลชนและเจ้าของธุรกิจส่วนตัวที่ประสบความสำเร็จ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จจากคณะนิเทศศาสตร์ได้ทราบข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในวิชาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตนเองระหว่างการเป็นบุคลากรสำคัญในองค์การด้านสื่อสารมวลชนกับการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว