หลักการและเหตุผล
เนื่องจากภาษาอังกฤษมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อชีวิตประจำวันและการทำงานในปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จากการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง Internet ตลอดจนการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษย่อมจะมีโอกาสที่ดีกว่า เพราะจะเป็นที่ยอมรับและต้องการขององค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ มากกว่าผู้ที่ขาดความรู้ความชำนาญในด้านนี้ ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ ในฐานะผู้รับผิดชอบผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ตระหนักถึงปัจจัยสำคัญนี้ จึงจัดโครงการพิเศษขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในความรู้ความสามารถของตนก่อนที่จะก้าวออกไปสู่ชีวิตการทำงานที่แท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2. เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษทั้ง การฟัง พูด อ่าน และเขียน
3. เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อประกอบอาชีพสาขาต่างๆ
4. เพื่อให้แนวคิดในการสัมภาษณ์งานโดยใช้ภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชั้นปีที่ 3-4 ขึ้นไป หรือบุคคลภายนอกที่คณะพิจารณาว่าเหมาะสม
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2550
จำนวนผู้สมัคร 50 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 25 คน
สถานที่รับสมัคร คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 4 ชั้น 1 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ติดต่อ คุณวิมล เรืองจินดา
โทร. 02-3503500 ต่อ 1670, 1671, 1673
เวลาและสถานที่เรียน วันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 11.30 น.
ห้อง 122 และ 123 วิทยาเขตกล้วยน้ำ
ระยะเวลา 20 มีนาคม – 5 เมษายน 2550
ค่าเข้าร่วมโครงการ 2,500 บาท

นักศึกษาที่ผ่านการอบรม "โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ" โดยมีเวลา
เรียนไม่น้อยกว่า 75 % และผ่านการทดสอบจะได้รับวุฒิบัตรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

โปรแกรมการเรียน  
หัวข้อการเรียนการสอนมีดังนี้


Week I
- Flight Attendant
  - Foreign Exchange Office
Week II
- Job Interviews
Week III
- Hotel Receptionist
  - Customer Service Office
Week IV
- Secretary
  - Travel Agent
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ