ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่ 6/2551
เรื่อง การให้ทุนศึกษาขั้นปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพแก่บุคคลทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2551
_______________

วัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษา
     มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากำลังคนเสมอมา จึงได้จัดโครงการให้ทุน
การศึกษาขั้นปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพแก่บุคคลทั่วไปควบคู่กับโครงการพัฒนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย
(Faculty Development Program) โครงการนี้มุ่งหมายที่จะสรรหาตัวบุคคลที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณวุฒิ ความรู้
ความสามารถ คุณภาพ และกลับมาเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดของการให้ทุนดังนี้

1. ประเภททุน
     1.1 หลักสูตรนานาชาติ
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 2 ทุน
     1.2   หลักสูตรภาษาไทย
          (1)   สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) (เฉพาะภาคปกติ) จำนวน 2 ทุน
          (2)   สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MBA - SMEs) จำนวน 1 ทุน
          (3)   สาขานิติศาสตร์ (LL.M.) จำนวน 1 ทุน
          (4)   สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ (MS) จำนวน 1 ทุน
          (5)   สาขาการจัดการออกแบบภายใน (M.F.A) จำนวน 1 ทุน

2. คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน
     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้
     2.1   เป็นผู้สนใจจะเป็นอาจารย์ผู้สอนในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือเป็นอาจารย์ประจำที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
     2.2   ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ดังต่อไปนี้
           (1)   ทุนสาขาบริหารธุรกิจ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
           (2)   ทุนสาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ
           (3)   ทุนสาขานิติศาสตร์ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
           (4)   ทุนสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลัง จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา                   เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
           (5)   ทุนสาขาการจัดการออกแบบภายใน ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา                   การออกแบบตกแต่งภายใน
     2.3   ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 (ยกเว้นปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ              และสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75)
     2.4   เป็นโสด สัญชาติไทย มีอายุนับถึงวันที่ 28 มีนาคม 2551 ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง              ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา (สำหรับผู้สมัครชายต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว)
     2.5   ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ (ในกรณีที่เป็นนักศึกษา)หรือผู้บังคับบัญชาที่ผู้สมัครสังกัดอยู่ตามแบบฟอร์ม              ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยรับแบบฟอร์มในวันยื่นเรื่องขอทุน
     2.6   ต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการรับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใด หรือหากเคยได้รับทุนจากสถาบันหรือองค์กรใดมาแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งหมด              ภาระผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสถาบันหรือองค์กรนั้นๆ แล้ว
     2.7   ได้ดำเนินการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วยตนเองก่อนยื่นเรื่องขอทุน


3. วิธีการขอรับทุน
          ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องกรอกใบสมัครขอรับทุนพร้อมแนบหลักฐาน ณ ฝ่ายบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท อาคาร      ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 10 ระหว่างวันอังคารที่ 18 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันจันทร์)

     หลักฐานและเอกสารที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครมีดังนี้
        3.1   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
        3.2   ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        3.3   ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
        3.4   ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        3.5   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
        3.6   หลักฐานทางทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับผู้สมัครชาย)
        3.7   สำเนาบัตรประจำตัวสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 1 ฉบับ

      สำหรับผู้สมัครที่เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทำบันทึกพร้อมแนบหลักฐานตามข้อ 3.7 ผ่านตามลำดับชั้นการบังคับบัญชา       ส่งมายังฝ่ายบุคลากรตามวันที่ที่กำหนด

4. วิธีการคัดเลือกผู้มีสิทธิรับทุน
           ให้ผู้สมัครขอรับทุนที่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียนระดับปริญญาโทและรับสิทธิการสอบสัมภาษณ์เพื่อศึกษาต่อกับบัณฑิตวิทยาลัยของ     มหาวิทยาลัยกรุงเทพเรียบร้อยแล้วมารายงานตัวต่อฝ่ายบุคลากรภายในวันเสาร์ที่ 5 เมษายน 2551เพื่อรับสิทธิการสอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน     และรับทราบเงื่อนไขการรับทุน

5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
           สอบสัมภาษณ์ผู้ขอรับทุนในวันพุธที่ 16 เมษายน 2551 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท      (ผู้ขอรับทุนต้องสอบสัมภาษณ์กับบัณฑิตวิทยาลัยตามขั้นตอนการสอบคัดเลือกปกติอีกครั้งหนึ่ง)

6. ประกาศผลสอบสัมภาษณ์
           มหาวิทยาลัยจะประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิได้รับทุนในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551ณ ฝ่ายบุคลากร วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
   เวลา 9.00 น.ผู้ผ่านการคัดเลือกให้รับทุนต้องรายงานตัวและกรอกข้อมูลประกอบการทำสัญญารับทุนศึกษาต่อและสัญญาค้ำประกันที่ฝ่ายบุคลากร    ในวันประกาศผลสอบสัมภาษณ์และนัดหมายวันทำสัญญาการรับทุนต่อไปการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาดและคณะกรรมการมีสิทธิ    บอกเลิกสัญญาได้หากปรากฏภายหลังว่าบุคคลผู้มีสิทธิได้รับทุนระบุรายละเอียดในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือใช้หลักฐานปลอมในการ    สมัครหรือไม่ผ่านการตรวจ สุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ผ่านทดลองงานภายใน 120 วันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

          การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาดและคณะกรรมการมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้หากปรากฏภายหลังว่าบุคคลผู้มีสิทธิได้รับทุน      ระบุรายละ เอียดในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือใช้หลักฐานปลอมในการสมัครหรือไม่ผ่านการตรวจสุขภาพ ณ โรงพยาบาล      ที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่ผ่านทดลองงานภายใน 120 วันตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

7. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนจะได้รับ
     7.1   ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาจนจบหลักสูตร (เฉพาะวิชาที่กำหนดไว้ในหลักสูตรที่ได้รับทุน) ค่าเล่าเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน              ตามที่จ่ายจริง
     7.2   ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (ตามคุณวุฒิปริญญาตรีของผู้รับทุนหรือตามอัตราที่ได้รับอยู่ก่อนได้รับทุนกรณีผู้รับทุนเป็นอาจารย์ประจำ              ของมหาวิทยาลัย)
     7.3   ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศึกษา ปีละ 8,000 บาท
     7.4   ค่าทำวิทยานิพนธ์ 8,000 บาท (เฉพาะผู้รับทุนที่ทำวิทยานิพนธ์)
     7.5   ค่าปกเสื้อครุย (Hood) และค่าเสื้อครุย (Gown)
     7.6   ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (ไม่เกิน US$ 1,500)
     7.7   ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชาตามที่กำหนดในหลักสูตร ตามที่จ่ายจริง

8. ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบ
          ในกรณีที่ผู้รับทุนจะต้องสอบซ่อมหรือผู้รับทุนมีความประสงค์จะเรียนวิชาที่นอกเหนือจากที่กำหนดในหลักสูตรที่กำลังศึกษาอยู่และมีค่าใช้จ่าย เกิดขึ้นนอกเหนือ จากค่าใช้จ่ายในข้อ 7 ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง

9. ระยะเวลาการศึกษา
          ผู้รับทุนจะต้องศึกษาจนสำเร็จขั้นปริญญาโทภายในเวลา 24 เดือนนับตั้งแต่วันที่เริ่มการศึกษา และในระหว่างที่ผู้รับทุนกำลังศึกษาต่อนี้      ห้ามเข้าปฏิบัติงานที่หนึ่งที่ใดโดยเด็ดขาด

10. เงื่อนไขการตอบแทนการรับทุน
          10.1   ผู้รับทุนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยจะต้องเข้าทำงานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพในระหว่างที่รอไปศึกษาต่อตั้งแต่วันพฤหัสบดี 
                    ที่1 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นไปโดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงินเดือนให้ตามคุณวุฒิปริญญาตรีตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด                     กรณีที่ไม่สามารถเข้าประจำทำงานกับมหาวิทยาลัยได้ในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะพิจารณาเป็นรายบุคคล
          10.2   เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้รับทุนจะต้องกลับมาประจำทำงานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เท่าของระยะเวลา                     ที่ใช้ในการศึกษา สำหรับอัตราการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นไปตามคุณวุฒิระดับปริญญาโทตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
          10.3   ถ้ามีเหตุที่ทำให้ผู้รับทุนไม่สามารถเข้าประจำทำงานกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพได้หรือประจำทำงานไม่ครบระยะเวลาตามข้อ 10.2                     จะด้วยประการใดๆ ก็ตาม (ยกเว้นกรณีถึงแก่กรรม) ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นจำนวน 3                     เท่าของเงินที่มหาวิทยาลัยได้จ่ายหรือถือว่าได้จ่ายไปเพื่อการศึกษาของผู้รับทุน

11. ผู้ค้ำประกัน
            ผู้รับทุนจะต้องทำสัญญาการรับทุนกับมหาวิทยาลัยโดยต้องนำผู้ค้ำประกันมาทำสัญญาค้ำประกันพร้อมกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย ทั้งนี้        ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา มารดา หรือข้าราชการตั้งแต่ระดับ 6 ขึ้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2551

(ดร.มัทนา สานติวัตร)
อธิการบดี